Blogg

Sida 3

Rätt advokat viktigt vid misshandel

20 dec 2016

I en perfekt värld så skulle våld  inte förekomma och alla skulle kunna sitta ned i lugn och ro och där samtalet löser samtliga eventuella konflikter. Om detta kan vi säga följande: världen är inte perfekt och alla kan på ett eller annat sätt hamna i en sådan situation att ord ersätts av knytnävar och där en misshandel sker. Kort sagt; du kan hamna i slagsmål på krogen, du kan krocka med bilen och lösa den efterföljande konflikten kring skuldfrågan genom att slå ner den andre trafikanten eller också så kanske du vid en fotbollsmatch hamnar i slagsmål med motståndarsupportrar.

Förkastligt? Utan tvekan – du skulle förmodligen själv velat ha din misshandel ogjord och helst av allt befunnit dig någon annanstans; på en annan nattklubb, i en annan korsning eller på en annan sida av läktaren. Förståeligt? Till viss del. Alla har vi olika temperament och en del människor kokar över snabbare än andra, har en kortare stubin och sämre förmåga att kontrollera sig själva.

Vi lägger inga värderingar i detta och vi ska istället se till att alla har rätt at få hjälp vid exempelvis en misshandel. Står du anklagad för en misshandel så har du också rätt att välja advokat och om detta så kan vi säga följande: välj din advokat med omsorg och se till att denne har vana av olika typer av misshandelsmål. Tyvärr är det så att det straff du kommer att få till mångt och mycket avgörs av vilken advokat du valt.

Välj en erfaren advokat

Att jämföra här. Du står anklagad för en misshandel där du slagit ner en annan person och är beredd att ta ditt straff för detta – du skäms och du räknar med att få böter då denna misshandel inte alls var speciellt allvarlig. Det du gör här är att låta Tingsrätten tilldela dig en advokat och då allting summeras så finner du till din förvåning att straffet för din misshandel blir en månads fängelse.

Vi vrider på detta exempel och säger att du anlitat en erfaren advokat på egen hand  - märk väl; samma typ av misshandel, samma situation och samma rättegång – och där utfallet blir dagsböter istället för fängelse. Allt beroende på att din advokat på ett bättre, mer engagerat sätt, fört din talan.

Vi önskar att just detta exempel vore överdrivet och gripet ur luften – men sanningen är den att ju bättre advokat du anlitar, desto större chans har du att få en lindrig dom vid en misshandel.

LVU-omhändertaganden har ökat kraftigt

8 sep 2016

Antalet omhändertaganden av barn enligt LVU har ökat kraftigt på senare år. Dessutom visar undersökningar att många av de omhändertagna barnen riskerar att bli missgynnade i resten av livet.

Statistiken från Socialstyrelsen visar att antalet omhändertaganden av barn ökade med hela 54 procent mellan år 2004 och 2013.

Varför har det utvecklats på det här viset? Analyser visar att det kan bero på flera olika orsaker, både på barnens eget beteende och på en olämplig hemmiljö. Handlar det om äldre barn är orsaken oftast barnens eget beteende, medan de mindre barnen ofta tas om hand i enlighet med LVU på grund av en dålig och farlig hemmiljö.

En alarmerande rapport

Av de 18 400 barn som hade omhändertagits 2011 hade cirka 4900 fått vård enligt LVU, medan den stora merparten vårdades med stöd av Socialtjänstlagen.

I en alarmerande rapport från Socialstyrelsen syns en bild om hur det går för omhändertagna barn senare i livet. Bland annat har man följt upp barnens hälsa och utbildning i undersökningen och tendensen är tydlig: de omhändertagna barnen får problem senare i livet.

 • På punkt efter punkt missgynnas de placerade barnen. Bland annat använder placerade barn psykofarmaka i mycket högre utsträckning än andra barn, säger en representant för Socialstyrelsen i en kommentar.

LVU är en tvångslag och ses som ett sista utväg, både vägen med vård via Socialtjänsten genom socialtjänstlagen och fortsatt liv med familjen ses oftast som bättre lösningar.

Tydlig och påtaglig risk krävs

För att man ska kunna tillämpa LVU krävs en tydlig och påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas. Några exempel på fall där lagen tillämpas är fysisk eller psykisk misshandel, drogmissbruk eller kriminellt beteende hos barnet.

Eftersom LVU-omhändertaganden alltid sker mot både barnens och familjens vilja så är det för rättssäkerhetens skull mycket viktigt att de drabbade kan få hjälp  av en kompetent och erfaren LVU-advokat .

 

Stor risk för felaktigheter

Eftersom alla beslut enligt LVU nästa uteslutande grundar sig på en utredning av socialtjänsten så finns det en uppenbar risk för felaktigheter. Det finns utredningar som visar att det finns stora brister i utredningarna och det finns fall där barn placerats i familjehem utan att det finns några rättssäkra beslut bakom placeringen. Ännu ett skäl att anlita en LVU-advokat, det här är svåra frågor som måste belysas från alla håll och familjer och barn måste skyddas från felaktiga beslut. Utredningar har även visat på stora brister på de HVB-hem där barnen placeras. Det finns gott om fall där barnen har råkat illa ut på hemmen.

Att anlita en LVU-advokat betyder ingen kostnad. När ett LVU-fall går till rättegång så utses ett offentligt ombud – antingen för föräldrarna eller för barnen. Ombudet bekostas helt och hållet av det allmänna.

Juridisk hjälp när du skriver testamente

26 aug 2016

Om du själv vill styra vem som ska ha rätt att ärva efter dig kan du skriva ett eget testamente, alltså ett juridiskt dokument. Du som väljer att skriva ett testamente kan då på egen hand bestämma vem eller vilka som ska ärva och vad den eller de ska få i arv.

En så kallad bröstarvinge, alltså barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har alltid rätt att få ut sin del av arvet efter dig. Det går inte att skriva bort i ett testamente.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara skriftligt och bevittnas av två personer. Det är klokt att anlita juridisk hjälp så ditt testamente säkert är giltigt efter din död.

Arvsrätten betonar släktband

Rätten att ärva regleras av svenska lag i den så kallade arvsrätten. Enligt lagarna så är det bara självklart att gifta makar ärver varandras pengar och ägodelar. Det är alltså stor skillnad på att vara gift eller sambo i det här fallet.

Även om en person som dör vill skriva hela sitt arv på sin sambo så går inte det om personen i fråga har barn (eller andra bröstarvingar i livet).

Barn har alltså alltid rätt att få ut ett arv efter sina föräldrar.

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen visar helt enkelt vad den avlidne lämnar efter sig för tillgångar och skulder. Det är en förteckning som sen ligger till grund för vad som eventuellt kan ärvas vidare av andra familjemedlemmar. En bouppteckning ska vara klar tre månader efter den dödes bortgång.

Vad är bodelning?

När bouppteckningen är klar, ja då kan man se vad den avlidnes tillgångar och skulder är. Då står det klart vad som finns att dela upp bland eventuellt olika arvingar. Det är just den här uppdelningen av tillgångar som kallas bouppdelning. När uppdelningen är klar vet arvingarna vad de kan få ut i sitt arv.

Juridisk hjälp för att undvika konflikt

Trots att släktband kan vara nära och starka blir det lätt bråk om arvet. Därför är det viktigt att eventuella testamenten är korrekt skrivna. Det är klokt att ta hjälp av en utomstående jurist som vägleda i frågan om vem som har rätt till vad i arvsrätten och i ett eventuellt testamente.

Om det finns oklarheter och det inte går att komma överens i familjen eller i släkten kan någon av parterna inleda en juridisk process kring arvet.

Läs mer om arvsrätt: www.arvsrätt.nu.

Vad det kostar att anlita en jurist

23 aug 2016

När man har problem med lagen eller behöver rådgivning i någon tvist kan det vara en god idé att anlita en jurist. Juristers priser skiljer sig åt beroende främst på erfarenhet hos de anställda, men även var i landet firman är baserad i viss mån. I den här texten undersöks ett antal firmor för att ge en överskådlig blick av prisbilden i Sverige.

Obs! Då undersökningens syfte endast är att ge en fingervisning om prisbilderna kommer inga företagsnamn att nämnas.

Hos den första firman som besöks visar det sig att de har en timtaxa på 1 975 kronor inkl moms (för privatpersoner). För en juridisk person är det istället 2 400 kr (exkl. moms) som gäller.

Firman ger exempel på olika tjänster och vad de kostar:

 • Arvskifte – från 8 500 kr
 • Bodelning under äktenskap – från 6 000 kr
 • Bouppteckning – från 6 000 kr
 • Fastighetsöverlåtelse – 12 000 kronor

När det gäller den sista punkten är det ett paketpris som inkluderar köpekontrakt, lagfartsansökan samt köpebrev. Vill man endast ha hjälp med köpekontrakt kostar detta istället 6 000 kr. Är det enbart köpebrev eller lagfartsansökan man vill anlita en jurist för, kostar detta 5 000 kr respektive 2 000 kr.

Vissa firmor ger gratis rådgivning innan man anlitar en jurist – den här firman gör dock inte det. Istället är det informationen på hemsidan som är kostnadsfri.

Hos den andra firman som besöks märker vi att priserna generellt sett är något lägre. Här är timtaxan för privatpersoner 1 654 kronor per timme inklusive moms. Det här kan jämföras med den första firman som tar en timtaxa på 1 975 kronor inklusive moms.

Exempel på tjänster som den här firman erbjuder är:

 • Testamente – 4 500 kronor fast pris
 • Gåvobrev, lösöre – 4 500 kronor fast pris
 • Skuldebrev – 4 000 kronor fast pris
 • Samboavtal – 3 500 kronor fast pris
 • Hyresavtal för bostad – 4 500 kronor fast pris

Den tredje firman som besöks visar sig vara billigast av de tre. Här har de ett timarvode på endast 1 290 kronor. Det här kan jämföras med den första firmans timtaxa på 1 975 kr/h, samt den andra firmans timtaxa som ligger på 1 654 kronor i timmen. De flesta tjänsterna med fast pris visar sig också vara en hel del billigare, bland annat Samboavtal, som endast kostar 1 980 kronor.

Att börja arbeta som advokat

23 aug 2016

För den som vill börja arbeta som advokat är det en ganska lång väg att gå jämfört med många andra yrken. Det man måste besitta är bland annat en god personlig lämplighet för yrket samt erfarenhet av juridiskt arbete i praktiken. Belöningen är dock ett mycket omväxlande arbete med stor frihet och ofta med bra förmåner.

Advokat är, till skillnad från de andra flesta titlar, en titel som är skyddad i lagboken. Endast den person som har blivit godkänd som ledamot utav Advokatsamfunden kan titulera sig advokat.

Vägen dit

Vill du bli advokat måste du först ta dig igenom ungefär 5 års utbildning inom juridik samt ta en juristexamen vid universitet. Utbildningarna sker endast på Sveriges större lärosäten, bland annat Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet.

Efter genomförd utbildning krävs 3 års praktisk erfarenhet av kvalificerad juridisk verksamhet. Det här kan göras i form av tjänstgöring som biträdande jurist vid en egen juridisk byrå eller en advokatbyrå.

I dagsläget krävs det också att alla som vill bli advokater genomgår en så kallad advokatexamen. En advokatexamen är en utbildning vars avslut består av en muntlig examination

När dessa krav är uppfyllda har du möjlighet att ansöka om inträde till Advokatsamfundet. Ditt ärende prövas sedan av samfundets styrelse. Förutom de strikt formella krav som finns, ska du också ha ordning på ekonomin, vara ”redbar” och generellt sett anses vara lämpligt att vara verksam som advokat. Listan över de senast godkända ledamöterna publiceras efter varje styrelsemöte – både på hemsidan och i Advokaten (en tidsskrift).

Stor valfrihet inom branschen

När man väl har klarat av tidigare nämnda moment väntar ett arbetsliv med stora friheter. Som färdig advokat kan man välja att arbeta inom flertalet olika områden, så som arbetsrätt, miljörätt, försäkringsfrågor, asylrätt eller med affärsjuridisk rådgivning.

Bland svenska advokater idag är affärsjuridik det vanligaste området att nischa sig inom. En stor del av de advokater som jobbar inom affärsjuridik nischar sig mot dessutom mot specifika branscher.

En annan stor del av advokatkåren bedriver också allmänpraktik och blandar därmed flera olika områden i sin verksamhet. Exempel på det kan vara att syssla med familjerätt, konkurser och brottmål samtidigt.

Arbetsmarknaden idag

För advokater finns det idag en god arbetsmarknad med, även för biträdande jurister. Till stor del är det de affärsjuridiska byråerna som står för en stor del av tillväxten.

Husköp lutar sig mot urgammal lag

17 aug 2016

Det finns en mängd lagar och regler som ska hjälpa dig vid ett husköp. Vare sig du är köpare eller säljare så finns det en hel del juridik att luta sig mot i den så kallade Jordabalken. Jordabalken är alltså en huvudavdelning inom svenska lag, därav namnet “balk”. Jordabalken kom till redan under 1730-talet och har sen dess varit vägvisare för vad som ska gälla kring ägande av fast egendom. I alla tider har det varit viktigt att veta vem som har ansvar för vad när man skulle köpa jord och mark, likväl som när man skulle köpa och sälja bostäder och andra byggnader mellan varandra. Under åren har Jordabalken förändrats och den senaste versionen av vår Jordabalk är från 1970-talet. Den innehåller numera huvudregler för fastighetsrätt, hyresrätt med mera.

Vem har ansvar för vad?

Det är mäklarens ansvar att upplysa dig som säljare och dig som köpare om vilket ansvar ni har vid en husaffär. Som huvudregel gäller att säljaren måste upplysa om fel och brister i samband med försäljningen. Köparen har alltså rätt att veta vilka fel som ingår i köpet.

Köparen har i sin tur ett ansvar att undersöka fel och brister. Det är vanligt att köparen betalar en så kallad besiktningsman som grundligt går igenom egendomen innan köpet.

En säljare kan också anlita en besiktningsman före försäljning för att ha bättre koll på eventuella brister och fel. Även om säljaren gjort en besiktning så kvarstår köparens ansvar att själv undersöka i vilket skick hus och mark är. En köpare som upptäcker fel i ett hus efter försäljningen kan inte skylla på att man trodde att allt vara okej “säljaren sa ju att han hade kollat med en besiktningsman”. Nä, både köparen och säljaren har ett eget ansvar. Det är viktigt att båda tar det på allvar vid försäljningen. Annars kan det bli både arbetsamt och dyrt när till exempel dolda fel upptäcks i ett hus efter försäljningen.

Mäklare hjälper i regel till med att göra en lista på fel och brister som säljaren känner till, här ska du som säljare alltså vara noga med att upplysa om misstankar om eventuella dolda fel. Då har du ryggen fri vid en konflikt.

Men om en tvist går till domstol och domstolen anser att du borde ha känt till de dolda fel som köparen upptäckt, men som du inte upplyst om, kan det vara bra med stöd från ett försäkringsbolag. Du ska alltså alltid vara noga med att upplysa om fel som du känner till i samband med försäljingen. Men du kan också teckna en försäkring för att stärka ditt skydd mot dolda fel som du kanske inte upptäckt.

Läs mer: http://www.doldafelhus.se/.

Vad det innebär att arbeta som jurist i Sverige

2 aug 2016

En jurist i Sverige är en person med utbildning för att kunna lösa och hjälpa till vid juridiska problem och vid tolkning av lagar och andra bestämmelser eller avtal. En jurist kan i Sverige arbeta på flera olika sätt, bland annat i domstol, på en jurist- eller advokatbyrå, inom intresseorganisationer, försäkringsbolag, banker eller tjänste- och industriföretag.

För de allra flesta jurister består av arbetet i någon mån av gå igenom, samla in samt bearbeta juridiska dokument i stil med lagtexter, avtal och förordningar.

Utbilda sig till jurist i Sverige

För att få en juristexamen krävs det att man har läst in studier till en omfattning av 270 högskolepoäng. I Sverige kan en juristexamen erhållas i flera städer. Dessa städer är Göteborg, Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro (vid respektive stads universitet).

För att utbildningarna skall hålla en god kvalitet kvalitetskontrolleras de regelbundet av Universitetskanslersämbetet. Alla högskolor har rätten att utfärda examen (master- högskole samt kanditatexamen), men den här granskingen sker särskilt just för rätten att utfärda en examen inom juridik.

Skulle det visa sig att kvaliteten på utbildningen börjar sänkas, riskerar lärosätet i fråga att förlora rätt till att ge ut juristexamen. I majoriteten av fallen kan lärosätet dock fortsätta att utfärda examen inom andra ämnen.

Ett antal yrken kan endast sökas av de som innehar en juristexamen (eller juridisk kandidatexamen). De här yrkena är just de som man vardagligt förknippar med just jurister och juridik. Åklagare, dispaschör, advokat och kronofogde är några exempel på dessa.

Juristyrken som inte kräver en juristexamen

I texten under underrubriken ovan kunde du läsa om yrken som är förbehållna arbetstagare med rätt utbildning. Alla juristyrken stället dock inte lika höga krav, och här är några exempel på sådana yrken.

 • Affärsjurist – I de allra flesta fall är det jurister med just rätt utbildning som anställs för att agera rådgivare vid exempelvis större affärstransaktioner och affärer. Undantagsvis kan dock jurister anställas på andra meriter.
 • Justitieminister – Justitieminister är ett yrke där ministern ansvarar för rättsväsende och lagstiftningsfrågor. Även här är det såklart fördelaktigt att ha en juristexamen, men det är inte reglerar genom lag att en justitieminister ska ha en juristexamen.

Förutom att ansvara för lagstiftning och rättsväsendet i det stora hela, så ansvarar justitieministern även för kriminalvården och polisväsendet, åtminstone i Sverige, Norge och Danmark. I andra länder brukar dessa uppgifter ligga på en annan minister med en annan titel.