Juristutbildning

Den som vill arbeta som jurist i Sverige i dag bör i regel skaffa sig en längre juridiskt utbildning från universitet eller högskola. Det finns privata utbildningar, bland annat utomlands, men de är inte alls en lika vanlig och inte heller en lika säker väg att gå för att sedan kunna vara verksam som jurist i Sverige. Den som vill utbilda sig och skaffa en juristexamen, det som också kallas, jur kand-examen kan studera vid något av landets universitet.

I dag finns det sex universitet i Sverige som kan ge den juristutbildning som leder fram till en juristexamen. Dessa utbildningar har kurser i såväl civilrätt, finansrätt, staff- och processrätt som inom internationell rätt. Det är alltså en bred bas att stå på som motsvarar grunderna inom de olika områden som en jurist sedan kan vara verksam.

Juristutbildningen omfattar 270 högskolepoäng vilket motsvarar fyra och ett halvt års studier. Efter utbildningen får man en examen, juristexamen. Mer om vad den utbildningen innehåller kan du läsa här längre ned.

Antagningspoäng juristprogrammet

På de olika universitetens hemsidor kan man läsa om antagningen till utbildningsprogrammen för jurister. På till exempel Stockholms universitets hemsida kan man läsa att till vårterminen 2016 sökte nära 5 000 personer till just Juristprogrammet.

1590 sökande hade Juristprogrammet som sitt förstahandsval. Totalt antogs 330 studenter i det första urvalet. 177 av dessa var kvinnor och 147 av dessa var män. I det andra urvalet som universitetet gjorde antogs 193 var kvinnor och 132 män. Denna termin hade alltså Stockholms universitets juristprogram en majoritet kvinnor, könsfördelningen blev 42% män och 56% kvinnor.

Den här vårterminen hade Juristprogrammet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.05 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP.  Poängen för urvalsgruppen BF var således 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA, skriver universitetet på sin sajt.

Plugga juridik

Det är alltså många varje år som söker till Juristprogrammet. Det finns också möjlighet att lägga upp sin juridiska utbildning på ett annat sätt.

Den som vill utbilda sig kan också välja att läsa Affärsjurdik-utbildning eller Rättsvetenskaplig utbildning som vardera ger 180 poäng på grundnivå - dessa motsvarar i regel tre års studier.

De här två utbildningarna finns vid tre olika lärosäten i Sverige. Båda går sedan att bygga på med en masterutbildning på mer avancerad nivå som ger 120 poäng och motsvarar två års studier.

Skillnaden mellan att ta en juristutbildning och de övriga utbildningarna inom det juridiska området handlar om att juristexamen är bredare och täcker fler rättsområden. De alternativa utbildningar plockar in mer ämnen som ligger utanför det juridiska området och lägger extra fokus vid vissa delar av det juridiska fältet. Det är endast juristexamen som ger en student behörighet till att tjänstgöra som notarie och för att arbeta som advokat krävs en juristexamen i grunden.

Den affärsjuridiska utbildningen ägnar mycket tid på civilrätt, finansrätt och naturligtvis affärsrätt. Dessutom får studenter vid den här utbildningen läsa företagsekonomi och en rad samhällsvetenskapliga ämnen.

Inom den rättsvetenskapliga utbildningen får studenterna studera en hel del rättsvetenskap, rättshistoria, rättsteori men också europarätt och affärsrätt.

De utbildningar som leder till en juristexamen fokuserar bland annat på:

  • civilrätt
  • straffrätt
  • konstitutionell rätt
  • processrätt
  • förvaltningsrätt
  • internationell rätt
  • skatterätt
  • ekonomi
  • rättshistoria

Det finns också möjlighet att fördjupa sig genom olika kurser, bland annat inom kommersiell avtalsrätt och EG-rätt.

Efter att ha fått juristexamen har man behörighet till de olika juristyrkena som finns i Sverige. För att arbeta som notarie, inom rättsväsendet och för att kunna arbeta som advokat krävs alltså den formella juristexamen.

juriststudent ligger äver böcker