Skillnad jurist advokat

Den som arbetar som jurist är inte nödvändigtvis advokat. Men en advokat är i grunden alltid jurist.

Alla advokater är alltså jurister från början. För att bli advokat krävs i regel erfarenhet av att vara just jurist först. Den som vill arbeta som advokat ska också jobba på en fristående advokatbyrå eller en fristående juristbyrå.

En jurist och advokat har i grunden en juridisk utbildning för att kunna analysera och tolka olika juridiska problem som behöver lösas. Den som blir jurist, eller senare advokat, har i regel en kandidatexamen eller en juristexamen från ett universitet eller en högskola. Det finns också jurister som utbildat sig på privata juridikskolor, det är mer vanligt med sådana utbildningar utomlands.

Som jurist eller advokat kan man företräda såväl privatpersoner som företag eller kommuner och föreningar i rättsliga frågor. I en rättegång i en domstol finns till exempel flera olika juridiska roller som åklagare, advokat för målsägande, försvarsadvokat och domare. Alla dessa är jurister i grunden.

Advokat en skyddad yrkestitel  

En jurist är skolad för att kunna lösa juridiska frågor, att avgöra rättsfrågor och avtal.  Den som arbetar som jurist har i regel en längre universitetsutbildning men yrkestiteln är formellt inte en skyddad titel. Det finns egentligen inte några formella krav att leva upp till här i Sverige för att få kalla sig juridisk rådgivare. Yrkestiteln advokat är däremot skyddad. Det betyder att bara jurister som blivit antagna av Sveriges advokatsamfund har rätt att använda yrkestiteln advokat. Så står det i lagen.

Sveriges advokatsamfunds hemsida kan man läsa mer om vilka krav som ställs på de jurister som vill titulera sig advokat och arbeta som det. Det ställs höga krav på de jurister som vill träda in i samfundet. Först ska de alltså ha gått en omfattande juridisk utbildning som lett till en så kallad jur kand-examen. För att få vara med i samfundet ska de också ha minst tre års yrkeserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Till det tillkommer också krav på att den jurist som vill bli advokat måste avlägga en muntlig examen för att visa att hon eller han är lämplig för att arbeta som just advokat. En advokat förväntas också vidareutbilda sig fortlöpande, skriver Advokatsamfundet på sin hemsida.

Alla som vill arbeta som advokater i Sverige måste följa god advokatsed. Det är ed som står nedskriven i Advokatsamfundets etiska regler. Det är ramar som advokater ska hålla sig till, förenklat kan man kalla det en sorts etiskt kvalitetsstämpel.

Advokatens tystnadsplikt står inskriven i lagen. Den som anlitar en advokat ska alltså kunna känna sig säker på att advokaten arbetar för en egen bästa och inte för vidare uppgifter som man delar med sin advokat.