En företagsrekonstruktion bör utföras av en erfaren advokat

Företagsrekonstruktioner är ett relativt nytt område inom svensk rätt. Sedan 1996 har företag som kommit på obestånd haft möjlighet att ansöka om företagsrekonstruktion i tingsrätten. En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs som i bästa fall kan rädda ett krisande företag.

Med ett beslut i tingsrätten om företagsrekonstruktion skyddas företaget från konkurs och skyddas dessutom mot att gamla avtal, till exempel hyresavtal, sägs upp på grund av betalningsdröjsmål. Dessutom utgår en lönegaranti för företagets anställda, där Länsstyrelsen går in och betalar de anställdas löner under rekonstruktionen så att verksamheten kan fortsätta. Sammantaget ger dessa förmåner ett företag det andrum som behövs för att tillsammans med rekonstruktören se över sin verksamhet och få ordning på ekonomin.

En företagsrekonstruktion bör starta så tidigt som möjligt

Ett företag som hamnar på obestånd bör så snart som möjligt kontakta en advokat med inriktning på obeståndsrätt och företagsrekonstruktion. Ju tidigare ett företag tar itu med sina problem och försöker få till stånd en rekonstruktion, desto bättre chans har man att genomföra en lyckad rekonstruktion.

Man börjar i regel med ett inledande möte där man går igenom företagets verksamhet och ekonomi, och där advokaten gör en bedömning av möjligheterna till en lyckad rekonstruktion. Eventuellt tar också advokaten redan här kontakt med borgenärerna och undersöker hur dessa ställer sig till ett ackord, en procentuell nedskrivning av skulderna.

Tingsrätten beslutar om rekonstruktion

När advokaten gjort en analys och bedömer att det finns möjligheter till en rekonstruktion, sammanställs en ansökan som skickas in till tingsrätten. Tingsrätten ska besluta om rekonstruktion senast två veckor efter att ansökan kommit in, men ofta går det snabbar än så. Om tingsrätten bedömer att ansökan är rimlig så beviljas en företagsrekonstruktion och advokaten utses till rekonstruktör. Vid en rekonstruktion är det mycket viktigt att den advokat man utser till rekonstruktör har stora kunskaper inom företagsrätt, obeståndsrätt och dessutom erfarenhet av konkurser och företagsrekonstruktioner. Naturligtvis bör han också vara en god förhandlare.

Konkursskyddet och lönegarantin gör att företaget kan fortsätta bedriva sin verksamhet, men det är viktigt att veta att alla beslut rörande företag måste gå via rekonstruktören under tiden som rekonstruktionen pågår. Framför allt gäller det ekonomiska beslut. Inga skulder får betalas, inga lån får tas och så vidare.

Ackord – en nedskrivning av skulderna

För att företaget ska bli av med sina skulder föreslår rekonstruktören ett ackord, en nedskrivning av skulderna, som borgenärerna får ta ställning till. Denna nedskrivning bör vara på en nivå som både företaget och borgenärerna kan tycka är rimligt. Denna typ av ackord kallas underhandsackord, eller frivilligt ackord.

Om borgenärerna inte accepterar ackordet kan rekonstruktören i stället försöka få igenom ett tvångsackord, även kallat offentligt ackord. Ett tvångsackord är ett ackord som genomtvingas genom domstolsbeslut, och det kräver att en majoritet av borgenärerna ställer sig bakom det.

Rekonstruktionen avslutas

Om ett ackord kan genomföras blir företaget av med sina skulder och verksamheten kan ses över så att företaget kan börja visa upp vinst igen. En företagsrekonstruktion pågår i tre månader i taget, men kan förlängas upp till ett år. När syftet med rekonstruktionen är uppnått ska tingsrätten besluta att den ska upphöra, och företaget står på egna ben igen, förhoppningsvis med en insikt om vad man ska göra för att inte hamna på obestånd igen.

19 Mar 2019