Hur såg vårdbidraget ut innan det avskaffades?

I januari 2016 beslutades det om att vårdnadsbidraget skulle avskaffas efter en proposition från regeringen. Bidraget skulle, som namnet antyder, hjälpa till med vårdnad. Närmare bestämt var det avsett för föräldrar som behövde stanna hemma längre med sina barn på grund av platsbrist i respektive kommuns förskoleverksamhet.

Villkor

Bidrag för vårdnad kunde ges tidigast efter att 250 dagars föräldrapenning tagits ut. Detta oavsett om penningen har tagits på grund- eller sjukpenningnivå. Vidare gällde att barnet är folkbokfört i kommunen, samt att det inte finns möjlighet till förskoleplats på hel- eller deltid.

För föräldern var det viktigt att inte motta vissa andra typer av försörjningsstöd. Bland annat fick ett bidrag för vårdnad inte lämnas till en förälder som tog emot arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjukersättning eller allmän ålderspension. Därtill var det ytterligare ett antal stöd som föräldern inte fick motta för att vara berättigad till ett vårdnadsbidrag.

När det fanns flera vårdnadshavare

När det fanns flera vårdnadshavare, till exempel i fråga om gemensam vårdnad, var regelverket förmånligt utformat. Även om endast en av vårdnadshavarna var folkbokförda på kommunen kunde båda parter dela på stödet. I fall av gemensam vårdnad var det alltså inte större problem för föräldrarna att dela på vårdnadsbidraget. Dock ifrågasatte vissa att ena föräldern, som inte var folkbokförd i samma kommun som barnet, kunde ta del av lika stor del som den förälder som ofta hade en större roll i barnets vårdnad och uppfostran.

Hur var bidragets omfattning?

Hur mycket som betalades ut för vårdnad grundade sig i hur mycket barnet kunde vara på förskolan. Ett helt vårdnadsbidrag, alltså 3 000 kronor, betalades ut till föräldrar vars barn helt saknade plats i förskola. Om barnet hade en deltidsplats i förskolan betalades hälften, 1 500, av de 3 000 kronorna ut. En maxgräns på 25 timmar fanns för detta.

Vårdnadsbidraget var skattefritt och inte pensionsgrundande. Vid rätten till försörjningsstöd räknades det som inkomst.

Skyldig att anmäla förändrad situation

Om situationen förändrades, var mottagaren av bidraget skyldig att anmäla det till kommunen som betalat ut bidraget. Detta utan oskäligt dröjsmål. Förändrade förhållanden kan till exempel vara att barnet nu har fått plats på en förskola, eller att barnet tidigare hade deltid men nu kan vistas heltid på förskolan. Om vårdnadsbidraget har betalats ut under förhållanden där föräldern borde ha insett att det var felaktigt, kunde kommunen återkräva det som inte skulle betalats ut egentligen.

Vilka kommuner införde vårdnadsbidraget?

Av samtliga 290 kommuner i Sverige var det mindre än hälften, endast 115, som hade vårdnadsbidraget. Exempel på kommuner som införde bidraget:

  • Ekerö
  • Värnamo
  • Sävsjö
  • Motala
  • Habo
  • Örebro
  • Stockholm
  • Borås
4 Aug 2017