Rätten till offentlig försvarare

I Sverige har man rätt till hjälp av advokat om man är misstänkt för något brott. I motsats till vad många kan tro, finns det dock inte någon full rätt att få ersättning från allmänna medel för de som kostnader som uppstår. Det är inte alla brott som ger rätt till en offentlig försvarare. Det som gäller är att brottet ska ha minst ett halvårs fängelse som straff. Någon som är häktad eller anhållen skall också få hjälp av en offentlig försvarare på begäran.

Oftast advokater

I de allra flesta fall är det advokater som utses till offentliga försvarare. Det här gäller dock inte i alla fall. Om den misstänkte till exempel önskar få hjälp av en särskild person, som har behörighet att vara offentlig försvarare, är det den personen som ska kallas in. Detta förutsatt att det inte föreligger särskilda skäl som talar emot det.

Advokater kan anmäla sig till domstolen att de ställer upp som offentliga försvarare. Oftast får de uppdragen i turordning ifall den som sitter anhållen inte har några särskilda förslag på en person. Om en åtalad, misstänkt eller anhållen tappar tilliten till sin offentliga försvarare, kan denne göra en ansökan om att få någon som ersätter den förra.

Vad kostar en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare lägger ner tid, arbete och ofta utlägg under en process, där allt normalt sett bekostas av allmänna medel. Om advokaten är verksam långt ifrån domstolen, är det dock inte alls säkert att ersättning betalas ut för de pendlingskostnader som uppstår. Det är inte bara färdmedel som behöver betalas, utan även den tid det tar att ta sig till rätten. För att den offentliga försvararen ska få betalt för detta krävs särskilda skäl.

Hur stor ersättning som advokaten ska tilldelas har bland annat sin grund utifrån en timkostnadsnorm som regeringen bestämmer. Det kan dock hända att timersättningen avviker något från normen om det föreligger särskilda omständigheter. Om advokaten genomfört uppdraget med särskild skicklighet eller omsorg, kan timersättningen höjas något. Vad gäller kostnaderna för den misstänkte, får den offentliga försvararen inte motta några pengar från honom eller henne. Undantag är kostnader relaterat till tidsspillan och utlägg som advokaten inte får ersättning för genom staten.

Kostnader för den misstänkte

Den som döms skyldig för ett brott skall, som princip, ersätta staten för de kostnader som lagts ut för bland annat en offentlig försvarare. Det här gäller dock inte alla kostnader, då den åtalade som regel inte är skyldig att betala mer än vad som skulle betalats i rättshjälpsavgift (enligt rättshjälpslagen). Hur mycket som ska betalas avgörs alltså av den tilltalades resurser. På grund av detta är det vanligt att allmänna medel betalar offentliga försvararen helt och hållet i alla fall.

Läs mer på www.offentligförsvarare.se.

26 May 2017