Så säger lagen om barns vårdnad boende och umgänge

Föräldrabalken, vilket är den lag som reglerar vårdnad om barn, delar upp det som rör barnen i juridisk mening. Man menar att man kan dela upp vårdnaden, boendet och umgänget när det kommer till barn. Om barnet föds in i ett förhållande där mamman och pappan inte är gifta med varandra, måste pappan erkänna faderskapet hos en laglig instans. Görs oftast hos socialtjänsten. Gör inte pappan det för blir barnets pappa som ”okänd” och vårdnaden av barnet utgörs endast av modern. Är föräldrarna gifta med varandra tas det för givet att de båda är vårdnadshavare per automatik.

Då har pappan gemensam vårdnad om barnet

Om pappan erkänner faderskapet, går vårdnaden över till båda föräldrarna oavsett om de bor ihop eller inte, såvida de inte meddelar att de vill göra på annat sätt. Båda kan komma överens om att den ena ska ha vårdnaden och går båda med på det, så blir det så. Det är först om båda inte är med på det som det blir en rättslig tvist, alltså om den ena är oense med den andra. Och egentligen behöver det inte bli en rättslig tvist om barnets vårdnad. Oftast kallas socialtjänsten in om två vårdnadshavare inte kan komma överens. Redan under de förberedande förhandlingarna inför tingsrätten, kallas socialtjänstens avdelning som kallas familjerätten in för att medla mellan de båda vårdnadshavarna som träter om vårdnaden.

Alla förhandlingar gångbara om inte pappa slår mamma

Allt detta går utmärkt, om det handlar om två jämbördiga parter; alltså där den ena INTE utövar våld mot den andra, alltså misshandlar den andra. Utsätts den ena parten för våld eller övergrepp fungerar inget av detta. Sanningen att säga är det ibland, eller för det mesta så att den som blir utsatt för våld av den andra förälderns sällan eller inte alls får någon förståelse eller hjälp av polis, socialtjänst eller annan myndighet när en vårdnadstvist har föregåtts av våld och misshandel. Lysande undantag finns, men i alltför många fall tar man mer hänsyn till den misshandlande pappan eller föräldern än till den som blir utsatt för våldet.

Barn är alltid offer i våldsamma hem

Och i alla dessa fall är det barnets som är offret. Det är barnet, eller barnen som är tvungna att bo med eller umgås med en pappa som har utövat våld mot mamman. I sammanhanget måste tilläggas att det våld som den ena föräldern riktar mot någon i familjen alltid även drabbar barnet eller barnen, även om det är riktat mot den andra föräldern. Man kan inte skilja på våld mot den ena i familjen och sedan hävda att barnet som lever mitt i våldet inte skulle ta skada av det. Alla barn som lever i någon form av våld tar skada, även om det inte är fysiskt våld. Här borde alla rättsinstanser som domstolar polis och socialtjänster alltid gå in för att skydda barn mot våld som förekommer i deras närhet och skydda dem. Lagen är till för att skydda dem mot sådant. Det är upp till landets myndigheter att leva upp till det .

14 May 2018