Vad krävs för att bli advokat?

Vägen till att bli yrkesverksam advokat är ganska lång och det ställs höga krav i förhållande till de flesta andra yrken. Det krävs en lång utbildning, att man skaffar sig erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete och att man överlag har en personlig lämplighet för jobbet. Att jobba som advokat är dock inte bara hårt arbete. Det är ofta välbetalt och omväxlande, samtidigt som man själv har stora möjligheter att välja vilket område man vill arbeta inom.

Skyddad titel

Advokat är en titel som är skyddad av lagen. Det är endast den som har beviljats inträde i Advokatsamfundet, som ledamot, som har rätt att kalla sig för advokat. För att bli intagen här krävs det bland annat att du har genomgått ungefär fem års juridisk utbildning och att du har tagit en juristexamen vid ett universitet. Därutöver krävs det också att du har anskaffat dig praktiskt erfarenhet av juridiskt arbete och att du anses vara lämplig för yrket som person. Du bör även vara redbar och ha en ordnad ekonomi.

Utbildning

Utbildningen är, som tidigare nämnt, ungefär fem år och kan göras vid flera universitet i landet. Du kan till exempel gå juristprogrammet (270 hp) vid universitet i Stockholm, eller samma program i Linköping exempelvis. Det finns även kortare kurser i till exempel affärsjuridik, men det som krävs är att du har en juristexamen från ett universitet, oavsett om det är i Stockholm, Linköping eller i någon annan stad.

Advokatexamen

Ytterligare ett krav för att bli antagen som ledamot i Advokatsamfundet är att du ska ha avklarat en advokatexamen. Det här infördes 2004 och innebär en kortare utbildning med tre kurstillfällen, där varje kurstillfälle är två och en halv dag lång. Utbildningen avslutas sedan med en muntlig examination. Sedan 2016 behöver man också göra en skriftlig examination för att ta examen. Den skriftliga examinationen handlar om konstitutionell rätt. De redan höga kraven på att få kalla sig advokat har alltså blivit högre nyligen.

Om Advokatsamfundet

Som nämnt ovan är ett inträde som ledamot i Advokatsamfundet något man måste beviljas om man vill kunna kalla sig advokat. Advokatsamfundet har sitt hus på Laboratoriegatan i Stockholm och är, tvärtemot en ganska vanlig missuppfattning, ingen statlig myndighet. Dock regleras delar av samfundets verksamhet ändå i lag, eftersom det är av betydelse för en fungerande rättsstat. Vidare är det regeringen i Stockholm som fastställer samfundets stadgar. Kort sagt kan man säga att sammanslutningen är privat, men att samfundet blivit tilldelat ett antal myndighetsuppgifter.

29 Aug 2017