Vet mer om vårdnadstvister

När nyligen separerade föräldrar inte kan komma överens kan det gå så långt att konflikten får avgöras i domstol. Det kallas då för vårdnadstvist och är ett vanligt mål runtom i Sverige och världen. Då tas bland annat frågor om barnets umgängesrätt upp. En lösning för hur barnet ska bo och umgås med sina föräldrar kommer att behöva slås fast.

Vad är egentligen umgängesrätt?

Umgängesrätt är just det – en rätt. Detta i likhet med att gå i skolan utan avgifter, få sjuk- och tandvård och få en omvårdnad och trygghet. Umgängesrätt är något som alla barn i Sverige har och innebär att han eller hon ska få umgås med båda sina föräldrar i den mån det är möjligt.

Hur det ser ut i praktiken skiljer sig åt. Vissa föräldrar låter barnet bo hos sig varannan vecka, det vill säga växelvist boende. Om en förälder har flyttat långt borta, kan umgängesrätten till exempel tillämpas genom att barnet får umgås med den utflyttade föräldern på långhelger och lov.

Vad händer egentligen i en vårdnadstvist?

Ingen vårdnadstvist är egentligen den andra lik, men händelseförloppet ser i grunden ungefär likadant ut.

  • Separation ligger till grund. I den stora majoriteten av vårdnadstvister är det en separation som ligger till grund för tvisten. En vårdnadstvist är dock inte det första alternativet när nyligen separerade föräldrar inte kan komma överens. Först och främst är det fråga om samarbetssamtal. När inte något annat fungerar kan en rättslig process dock bli aktuell.
  • Rättsligt ombud. När det går så långt att en process i tingsrätten blir aktuell, är det bra att leta efter ett ombud som tar tillvara på dina intressen. Rätten ser alltid till barnens bästa och att rättigheter som umgängesrätt och trygghet tillgodoses på bästa möjliga vis.
  • I rättssalen. Det är i den stad som barnet har sin hemvist, eller i den stad närmast där en tingsrätt finns, som förhandlingarna hålls. Hur länge förhandlingarna pågår är svårt att säga på rak arm då det är en rad faktorer som spelar in. Läs mer under nästa rubrik.

Faktorer som gör att tvisten kan dra ut på tiden

Tingsrättens beläggningsgrad är ett exempel på något som är avgörande för hur lång tid det kommer att ta. En tingsrätt som redan handhar ett antal fall som närmar sig deras fulla kapacitet kommer kanske inte att kunna behandla ditt fall lika snabbt.

En annan faktor som spelar in är överklagan. Om den andra parten väljer att överklaga kan fallet ta längre tid. Det kan också finnas svårigheter att avgöra vissa delar av fallet, till exempel till följd av brist på bevismaterial. Ofta tar en vårdnadstvist minst ett halvår, men tar inte helt sällan upp till 2 år att lösa. Det finns fall där det tagit betydligt längre tid än två år att få tvisten avgjord.

Klicka här för att läsa mer och få en kostnadsfri rådgivning!

5 Sep 2017