Blogg

Sida 2

Har jag rätt till en advokat?

6 feb 2020

När har man egentligen rätt till advokat, hur mycket kostar det och vem är det som betalar för denna expertis? Vi kan säga att du bor i Göteborg och är misstänkt för brott. Har du rätt till en advokat? Ja, det har du. Att som misstänkt - eller åtalad - för ett brott ha en offentlig försvarare som sköter försvaret är en demokratiskt grundsten och en viktig del i ett rättssäkert samhälle.

Vi ska dock även tillägga följande: man har rätt till en advokat - men man kan själv få bekosta försvaret. Skulle du som boende i Göteborg vara misstänkt för ett relativt lindrigt typ av brott så kan du söka efter en offentlig försvarare - men det är inte säkert att din ansökan beviljas. Man utgår från tre stycken punkter och dessa är de som avgör kring huruvida du får sin ansökan om offentlig försvarare beviljad eller inte.

Den första punkten handlar om fallet i fråga bedöms som komplicerat. Den andra punkten handlar om det finns oklarheter gällande påföljdsvalet - själva straffet - och hur detta skulle kunna se ut. Punkt nummer tre bedöms utifrån dina personliga förhållanden och där exempelvis din ekonomi tas med i beräkningen.

En advokat kan alltså komma att bekostas av staten. Skulle brottet du misstänks för i Göteborg vara av den karaktären att den, enligt straffskalan, kan leda till ett fängelsestraff så kan du söka en offentlig försvarare vars arvode täcks av medel ur statskassan. Detta sker emellertid med en liten brasklapp: blir du dömd för brottet i fråga så kan du också blir tvungen att betala tillbaka en del av beloppet till staten.

Får man själv välja advokat i Göteborg?

Får man då välja en advokat själv eller blir man tvungen att välja den som rekommenderas av rätten? Man har rätt att välja advokat och offentlig försvarare. Det är också något som egentligen är ganska logiskt: i ett rättssäkert samhälle som bygger på att alla äger en rätt att försvara sig så måste man också känna att den advokat som står vid ens sida är en person som man verkligen litar på. Rent krasst så kan detta alltså innebära att du står åtalad för ett brott i Göteborg och ska upp i rätten där - men att du väljer en advokat som bor i Stockholm. Det kan du inte nekas.

Man kan vända och vrida på den här frågan och man kan definitivt se saken ur ett mer fiskalt perspektiv där skattemedel slösas på utlägg för en advokat som bor på en annan ort. Man ska dock vara medveten om att kostnaden för en advokat i samband med en rättegång inte alls är särskilt stor i förhållande till alla andra kostnader som tillkommer.

Och: vad skulle de sända för signaler om vi inte hade denna möjlighet? Om du inte fritt kunde välja en advokat från hela landet utan blev tvungen att sondera terrängen i Göteborg och endast förhålla dig till de verksamma offentliga försvarare där? Det skulle gå emot allt vad ett rättssamhälle står för. Vi ska emellertid även tillägga en sak: att du väljer en viss advokat i Göteborg är inte synonymt med att du får denne som din offentlige försvarare. Det är en fråga för advokaten. Han väljer själv vilka fall han åtar sig och det kan således innebära att du - som en följd av exempelvis tidspress - får din ansökan avslagen och får välja en annan person som sköter ditt försvar.

Viktigast är att du är medveten om att du de facto har ett val att göra. Skulle du någon gång hamna i trångmål så ska du definitivt undersöka vilka advokater som finns och vilka som kan sköta ditt försvar.

När kan man ha behov av en arbetsrättsjurist?

31 jan 2020

När kan man behöva en arbetsrättsjurist? Har du problem med arbetsgivaren och behöver hjälp? En arbetsrättsjurist kan hjälpa till att lösa problemet.

Det kan finnas många olika skäl till att man behöver en arbetsrättsjurist. Det kan vara arbetstagare eller arbetsgivare som behöver hjälp att reda ut konflikter mellan varandra. Det kan även vara förhandlingar kring avtal och löner, både för att förhandla stora kollektivavtal men även direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetstagare kan i regel få hjälp via sitt fackförbund som har egna arbetsrättsjurister men om man inte är med i facket kan man behöva anlita sin egen arbetsrättsjurist. En arbetsrättsjurist kan ses som en vän för både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsrättsjurister arbetar vanligen på en advokatbyrå men det finns även jurister som arbetar själva. Det går inte att säga att någon av dem är bättre än de andra utan det har med kompetens och erfarenhet att göra.

Vad är speciellt med en arbetsrättsjurist?

Precis som det låter så är en arbetsrättsjurist en jurist som specialiserat sig på lagar och de regler som hör ihop med relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är vanligt att företaget och organisationer samarbetar med arbetsrättsjurister då det kan bli dyrt att gå emot arbetsrätten. I Sverige är arbetsrätten stark och det finns många lagar och regler att ta hänsyn till. Ett felaktigt utformat anställningskontrakt kan stå en arbetsgivare dyrt, i en konflikt med en arbetstagare är det också viktigt att navigera rätt i juridiken. Det går inte att säga upp arbetstagare hur som helst utan det måste finnas laglig grund. Likaså är det viktigt för en arbetstagare att ta tillvara på sina rättigheter.

Vad händer om man inte kan enas?

Det som händer om en arbetstagare och en arbetsgivare inte kan enas är att ärendet kan dras till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens uppgift är att avgöra vem av parterna som har rätt och då ska man ha en arbetsrättsjurist vid sin sida. Arbetsdomstolens dom kan nämligen inte överklagas utan är slutgiltig. Arbetsdomstolen tar inte heller upp alla mål eller tvister utan det måste finnas vissa kriterier. För att ett mål ska tas upp i Arbetsdomstolen måste det finnas ett kollektivavtal som omfattar både arbetsgivaren och arbetstagaren. Utöver det måste frågan som väcks omfatta frågor som finns i kollektivavtalet. Det är därmed inte säkert att ett ärende ska till Arbetsdomstolen även om det handlar om arbetsrätt. Uppfylls inte dessa kriterier så ska ärendet istället gå till Tingsrätten.

Vad händer när barn är brottsoffer?

10 jan 2020

Som tur är det sällan som barn blir brottsoffer. I alla fall när det kommer till att bli föremål för en rättsprocess. Däremot finns det bevis för att barn visst blir brottsoffer men som aldrig blir föremål för en rättsprövning. Mörkertalet är mycket stort. Och det gäller i alla de fall då barnen blir utsatta av sina egna föräldrar, syskon eller någon släkting eller någon som står nära barnet. Det man i alla fall kan säga i fall när barn är brottsoffer, det är att rättsväsendet inte är byggt för att barn är brottsoffer.

Många föreningar som förespråkar mer skydd för barn som blir brottsoffer anser att det borde finnas vissa domstolar som är inrättade efter hur barn fungerar, de anser att det borde finnas särskilda barndomstolar. Det skulle innebära till exempel att domarna som skulle döma i dessa barndomstolar, skulle utbildas både i hur man talar med barn och hur barn fungerar, och att polis och socialtjänst skulle arbeta efter vissa givna rutiner som tar särskild hänsyn till hur barn beter sig och hur barn fungerar.

Så ser verkligheten ut

Så ser det inte ut i Sverige idag. Tyvärr måste man konstatera att rättsväsendet inte alls är till för barn och ger små möjligheter att skydda barn, om de utsätts för sina egna föräldrar. Barn som däremot blir utsatta av någon som inte hör till familjen får lättare skydd då det är föräldrarna som agerar påtryckare för att rättsväsendet ska ställa den skyldige till svars. Däremot gäller inte det samma när barn blir utsatta av sina egna föräldrar.

Föräldrar kan stoppa utredningar

Föräldrarna kan nämligen motsätta sig socialtjänstens utredning, de kan motsätta sig barnpsykologers rätt att prata med barn. En förälder som har vårdnaden om sitt barn kan sätta stopp för många utredningar. Av den anledningen ska barnet få ett målsägandebiträde som agerar som påtryckare för att barnet ska utredas och att den skyldiga ska prövas i en domstol. I sådana fall och om polis och åklagare anser att fallet ska utredas, går åklagaren in och blir en tillfällig vårdnadshavare för barnet för att komma runt en förälders motstånd mot att utreda barnet. Barnet får också ett målsägarbiträde som ska agera för att barnet ska utredas och den skyldige prövas i domstol.

Socialtjänsten enda som ska skydda barn

När det kommer till skydd av barn som kan vara brottsoffer, så finns det inget annat skydd för ett barn, än socialtjänsten som enligt lag ska skydda ett barn som är offer för de egna föräldrarna. Det innebär att föräldrarna då fråntas rätten att vårda barnet och det kan då hamna på barnhem, eller hos fosterföräldrar. Detta är mycket svåra saker för ett barn att uppleva, men är barnet utsatt för brott, måste samhället ingripa och skydda det mot fortsatt brottsllighet. Här kan du läsa mer om målsägarbiträde som agerar för skydd av barn som är brottsoffer. Det är denna advokat i Uppsala.

Vad är försäkringsrätt?

3 jan 2020

Undrar du vad försäkringsrätt är för något? Det är många som aldrig har hört talas om att det finns något som heter försäkringsrätt. Men har man väl stött på begreppet kanske man vill veta vad det handlar om. Enkelt förklarat handlar det om all den slags juridik som ingår i alla olika slags försäkringar som vi kan ingå.

Att teckna försäkringar för de flesta aspekter i våra vardagsliv är ju nödvändigt. I sin bostad bör man ha en hemförsäkring. För bilen, barnen, husdjuren och har man båt, motorcykel och liknande bör man även ha en försäkring för den. Men det är lätt att bara betala, men få sätter sig in i de villkor som gäller för försäkringen. Skulle det sedan hända något med utbetalningen av den, så är det inte säkert att allting flyter på som man önskar.

Därför behövs försäkringsrättsjurister

Vem har inte hört talas om svåra fall när man inte har fått ut de som man tycker man rättmätigt har rätt till? Många kan bli snopna över hur svårt det kan vara att få ut ersättning för det som man har försäkrat. Om man drabbas, kan det kännas vanmäktigt; varför ska inte jag få ut det som jag har rätt till? Det är viktigt att i ett sådant fall ta kontakt med en jurist som är duktig på försäkringsrätt. En sådan kan nämligen sätta press på den som bör betala ut ersättning för skadan som har skett. Eller så kan en jurist hjälpa en att förstå vilka villkor som försäkringen har. Är texten svår att förstå? Är villkoren omöjliga att uppfylla? Eller sätter sig tjänstemannen som ska bedöma din rätt till ersättning på tvären och vägrar betala ut ersättning?

Rådfråga jurist är alltid rätt

Att i ett liknande läge rådfråga en jurist är alltid bra. Antingen kan juristen hjälpa dig att förstå texten som anges om villkoren för ersättning på den försäkring som du har tagit, eller så kan juristen få företaget som egentligen ska betala ut ersättningen att göra det som företaget är skyldigt att göra. Skulle inget annat hjälpa, kan juristen väcka frågan i domstol och i så fall stämma försäkringsbolaget som egentligen ska betala ut ersättning. En jurist kan på ett helt annat sätt bedöma möjligheterna till att få rätt i domstolen än vad en lekman kan göra. Det bästa som man själv kan göra är för det första att få tag i en duktig jurist. Valet av jurist kan innebära framgång, eller nederlag för dig som vill få ut ersättning för skada, förlust eller liknande.

Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist?

6 nov 2019

Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist, är det något som täcks av rättsskyddet eller måste man betala kostnaden för juridiskt stöd ur egen ficka? Vi går igenom några av de alternativ som finns.

Alla skilsmässor slutar inte lyckligt. Tvärtom, man kan idag se att fler och fler skiljer sig och man kan även skönja en oroväckande trend kring konflikter i samband med dessa. Det är en sak då dessa konflikter gäller materiella ting eller det rent ekonomiska. Sådant når ofta en lösning och ju mer vatten som rinner under broarna - desto lugnare blir det också.

En konflikt som däremot sällan för någonting gott med sig gäller vårdnadstvisten. Antalet vårdnadstvister har även de ökat och det är oroväckande sett till att det är barnen som drabbas hårdast.

Givet anledning till varför man ansöker om ensam vårdnad - i vissa fall är det en absolut nödvändighet - så måste man sätta barnen i främsta rummet och som förälder försöka agera vuxet. Samarbetssamtal är ofta en bra väg att ta; lösningen som varje kommun i Sverige, enligt lag, är tvungna att erbjuda vid en vårdnadstvist har en påfallande grad av lyckade lösningar och det är något som rekommenderas. Man ska nämligen även veta att en vårdnadstvist kostar pengar.

Man pratar i mobiltelefon med bekymrad min

Hur betalas en vårdnadstvist?

Grundregeln inom familjerätt och tvister som tas upp där är att varje part betalar sina egna kostnader. Det innefattar kostnaden för juridiskt ombud, för vittnen och för eventuell och särskild expertis.

Om man inte betalar ur egen ficka så finns en möjlighet att använda rättsskyddet. Det finns inkluderat i hemförsäkringen, men just då det kommer till en vårdnadstvist så kan det blir speciellt - detta sett till att försäkringen kan ha varit delad mellan er. Här finns ofta en klausul som säger att du måste haft en hemförsäkring i minst ett år - obrutet - för att rättsskyddet ska gälla.

Dessutom så täcker inte rättsskyddet hela kostnaden. Dels finns ett maxtak och dels så handlar det ofta om att du som försäkringstagare måste betala ungefär 20% från egen plånbok. Alla försäkringsbolag har olika villkor. Ett råd är att du ser över vad som gäller för just din hemförsäkring och ditt rättsskydd.

Kan jag ha rätt till rättshjälp?

Om du saknar pengar och saknar rättsskyddet så kan en tredje möjlighet finnas för att finansiera din vårdnadstvist. Detta i form av rättshjälpen. Den ansöker du om genom att först konsultera och få rådgivning av en jurist som därefter - om det finns fog för det - skickar en ansökan till Rättshjälpsmyndigheten.

Rättshjälp kan endast ges till personer vars ekonomiska underlag - inkomst, skulder, försörjningsbörda, förmögenhet - ligger under 260.000 kronor/år. Utöver detta så ska det även finnas en rimlighet i att staten bekostar vårdnadstvisten.

Lös tvisten innan rättegång

Som sagt, den bästa lösningen ligger ofta i att samtala. Barn har rätt till båda sina föräldrar och från statens sida så ser man gemensam vårdnad som den bästa lösningen. En vårdnadstvist kostar pengar och den har ofta en osäker utgång som inte alls ligger i linje med vad kanske själv anser vara rätt och riktigt.

Finns det inte verkliga och allvarliga skäl till varför du ska ha ensam vårdnad så är rådet att du arbetar fram en lösning via de samarbetssamtal som kommunen där du bor erbjuder.

För- och nackdelar med att jobba som brottmålsadvokat

27 sep 2019

Funderar du på att bli brottmålsadvokat? Det är en ganska lång (och tuff) väg dit, men väl inom yrket finns det en rad fördelar. Det betalar bra, är ett ansett yrke och bjuder på en omväxlande arbetsmiljö. Men så finns det också nackdelar. Här ger vi ett par exempel på för- och nackdelar med att arbeta som brottmålsadvokat.

Fördelar

  • Prestige. Det är ingen hemlighet att yrket är ansett. Under lång tid har jurister, och kanske brottmålsadvokater i synnerhet, ansetts vara ett häftigt jobb. Bilden stärks ytterligare av hur advokater ofta framställs i TV-serier och filmer. Med det sagt, så är jobbet kanske inte riktigt så i verkligheten.
  • Omväxlande arbetsmiljö. Arbetet blir sällan monotont. Varje fall är unikt och kräver gedigen research, analysering och utvärdering. I speciella fall sätts advokatens kompetens på prov.
  • Betalar bra. Arbetet som advokat innebär allt som oftast bra pengar, vilket de flesta känner till. Den höga lönen fungerar även som ett incitament, givetvis, och är delvis en anledning till att så många söker sig till yrket – trots den långa och tuffa utbildningen.
  • Intellektuellt stimulerande. Juridiken är i ständig förändring. Att hålla sig a jour med relevanta förändringar är något som är intellektuellt utmanande. Att vara brottmålsadvokat innebär att man utvecklas under hela sin karriär.
  • Du känner till dina rättigheter. En fördel med att jobba inom juridiken är att man har god koll på sina rättigheter. Det kommer alltså vara enklare att avgöra för dig om dessa rättigheter inskränks.
  • Du kan jobba nästan var du vill i landet. Det finns en efterfrågan på högutbildade och erfarna jurister. Kommer du från Göteborg kan du till exempel välja att jobba i Malmö eller Stockholm, eller stanna kvar i Göteborg och hitta en anställning där.

Nackdelar

  • Mycket jobb. Deadlines, fakturering, krav från kunder, beslutspress, långa arbetsdagar. Det är helt enkelt mycket arbete att vara jurist i allmänhet. Samtidigt som det är hårt arbete, är det ett yrke som kräver hög skärpa i de beslut som tas.
  • Många arbetstimmar. Hör visserligen ihop med nummer ett, men just de många arbetstimmarna är specifikt något som får många att välja bort yrket. Redan under studietiden vittnas det om en betygshets och hård konkurrens mellan eleverna, som leder till långa studietimmar. Strax därefter, särskilt i början av karriären, förväntas det ofta att man arbetar hårt ganska långt in på dagarna.
  • Studielån. Som andra yrken som kräver lång studietid är det mer regel än undantag att man hamnar med en hög studieskulder efter utbildningen. Förvisso finns det goda möjligheter att tjäna bra senare i yrkeslivet. Det finns också möjligheter att enbart leva på de bidrag som ges från CSN – men det är inte möjlighet för alla. Om man inte bor i Göteborg, Stockholm eller i en annan stad där det finns en juristlinje, kan mycket pengar behöva gå till boende.
  • Dessutom kan det vara extra tufft att kombinera just juristlinjen med att jobba vid sidan av – om det behöver jobbas tillräckligt mycket för att kunna försörja sig under pluggandet, alltså.

 

Här kan du läsa mer om brottmålsadvokat: https://www.brottmålsadvokatgöteborg.net

Vårdnad och umgänge i Göteborg

10 aug 2019

Om ni skiljer er/separerar och har barn är första steget att komma överens om var barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden. Kommer ni inte överens kan ni vända er till Familjerättsbyrån som kan hjälpa till att hitta en lösning så att tvisten inte behöver gå till domstol. På Göteborgs stads hemsida finns generellt information om vad som gäller kring vårdnad, boende och umgänge inom Göteborg.

Om man är överens

Är föräldrarna överens om var barnen ska bo ska ett avtal skrivas så att bägge parter har bevis på vad man kommit överens om. Sedan ska Familjerättsbyrån i Göteborg få detta avtal. Det vanligaste är att man skriver avtalet direkt där.

Om man inte är överens

Är man inte överens om vårdnad är första steget ett samarbetssamtal med Familjerättsbyrån. För att man ska hålla detta krävs att bägge parter vill genomföra det. I så fall leds samtalet av en eller två socialarbetare från socialtjänsten i Göteborg.

Avgöra i Tingsrätten

En annan väg är att vända sig till Tingsrätten men att dra en tvist dit är betydligt jobbigare än att hitta en lösning via ett samarbetsavtal. I det fall man går till Tingsrätten kommer Familjerättsbyrån ändå bli inkopplad. Detta för att göra en utredning som ligger till grund för Tingsrättens beslut i frågan om vem som ska ha vårdnaden.

De kommer då att prata med föräldrarna, barnet och människor som finns i familjens närhet. Detta för att bilda sig en uppfattning om ena föräldern ska få enskild vårdnad eller om gemensam vårdnad kommer att gälla. Om en förälder motsätter sig gemensam vårdnad kan däremot inte detta ske.

Utredningen bedömer bland annat föräldrarnas kompetens gällande att ”se barnets behov” efter att skilsmässan gått igenom. Målet är även att kontakt ska finnas med bägge föräldrarna även barnet bara bor hos ena. Det kan alltså ske via besök eller annan kommunikation. Även här ser de alltså till föräldrarnas möjlighet att uppfylla barnens behov.

Efter utredningen presenterar socialtjänsten vad de tror är bäst för barnet. Detta exempelvis om pappan eller mamman ska ha enskild vårdnad eller om de bör ha gemensam vårdnad. Däremot kan inte Göteborgs Tingsrätt enbart gå på uttalandet från socialtjänsten då de även måste förhålla sig till vissa lagar. Vid de flesta fall följer man däremot socialtjänstens rekommendationer.

Vid frågor kan socialtjänsten kontaktas. Mer information kan även hittas på Göteborgs Tingsrätts hemsida.

På denna sida kan du läsa mer om familjerätt: https://familjerättgöteborg.se

Köpa fastighet i Göteborg – Tre tips på vägen

7 aug 2019

Söker ni en bostad att flytta till i Göteborg – eller vill du investera i en hyresfastighet? Här är tre tips på vägen som kan underlätta för affären.

Se löpande prisutveckling – Mäklarstatistik talar sitt klara språk

På maklarstatistik.se finns en sammanfattning över sålda fastigheter och dess pris per kvadratmeter. Statistiken kan ställas in på att visa 12, 24, 36 eller 48 månader och visar då ett snittpris för fastigheterna. För att få ett längre perspektiv över utvecklingen i Göteborg kan årshistoriken väljas. Det är då man tydligare kan se den kraftiga prisökning som framförallt började 2011/2012 men som sedan 2017 fick en brytning nedåt.

Genom att se på statistik på både kort och lång sikt går det att se trender gällande prisutveckling. Det är även möjligt att se utveckling utifrån olika stadsdelar i Göteborg. Exempelvis var priset per kvadratmeter för Norra Hisingen ca 30 000 kr medan det för central Göteborg var knappt det dubbla när sifforna sammanställdes i mitten av 2019.

Fastighet i Göteborg

Behöver du mark att hyra – Kontakta kommunen

Av den markyta som Göteborgs kommun består av äger Göteborg Stad lite mer än häften. Det är mark som antingen är redan är bebyggd eller som i detaljplaneringen ämnar vara till bostäder, service, kommersiella fastigheter m.m.

Ett företag som vill etablera sig i Göteborg kan därmed kontakta kommunen för att arrendera mark. Det är då fastighetskontoren som ska kontaktas. Detta oavsett om man önskar mark för bygga en fastighet eller om det handlar om mark till parkering eller annan öppen yta. I det fall som Göteborg Stad säljer mark hittas detta på stadens hemsida.

Blev det ändå problem – Be om hjälp hos fastighetsjurist

Även om man har använder besiktningsman och frågar säljaren om eventuella dolda fel så kan det visa sig att fastigheten har fel som man inte insett vid köpet. Hur ska man då gå vidare? Bara svälja misstaget och stå för kostnaden själv eller försöka få ersättning från säljaren?

Det är sådana frågor som en fastighetsjurist kan svara på. I ett första steg bokas ett möte där man presenterar vad som skett var på juristen avgör om ärendet är värt att driva vidare.

Den vanligaste orsaken till att en fastighetsjurist i Göteborg anlitas är just så kallade dolda fel. Det är generellt säljarens ansvar vid dessa tillfällen men det inte helt lätt att driva ett sådant ärende själv. Genom att se på vad det skulle kosta att renovera och vad det kostar att anlita en fastighetsjurist kan man avgöra om det är värt att välja att ta hjälpen eller inte.

Hur sköter ni era hissar?

2 jul 2019

Hissen är inget nytt påfund. Tvärtom, det är en uppfinning som använts sedan medeltiden. Då för att underlätta vid byggnationer och där man genom hissar på ett enklare sätt kunde vinscha material från en lägre till en högre höjd. Idag är hissar en absolut nödvändighet i många fastigheter, offentliga lokaler och på olika arbetsplatser. I och med att vi bygger allt högre fastigheter så fyller hissar en extremt stor funktion och utan dessa så skulle vi heller inte kunna bo så högt som vi gör.

Hissarna har blivit snabbare, mer sofistikerade och har en betydligt högre kapacitet. De har dessutom blivit mycket säkrare - något som krävs då de används mer och då olyckor de facto sker. Uppskattningsvis finns det i Sverige ungefär 160.000 hissar och många av dessa finns i Stockholm.

En modern hiss fyller ett vardagligt behov som vi inte klarar oss utan - en hiss som är till åren och som inte sköts på ett korrekt sätt kan vara en ren dödsfälla. För; då en olycka väl inträffar så brukar följderna bli katastrofala. Av förklarliga skäl: Du är instängd i ett litet utrymme och du brakar rakt ner från en hög höjd: det finns ingen återvändo.

Skötseln av hissar är därför extremt viktig och där har fastighetsägaren det stora ansvaret. Skulle en olycka ske och där det visar sig att underhåll och service varit bristfälligt från fastighetsägarens sida så är det också denne som får ta konsekvenserna rent juridiskt.

Besiktning, service och underhåll av hissar

Innan en hiss får sättas i bruk så måste en besiktnings utföras av en - av Svedac - ackrediterad besiktningsman. Den första besiktningen omfattar både installation och funktion. Det handlar om en noggrann och kritiskt granskning som alltså sker i syfte att vanliga människor - du och jag - ska kunna använda en hiss utan någon fara.

Besiktningar sker därefter med bestämda tidsintervaller. Det brukar vara revisionsbesiktning av en hiss en gång per år. Till detta så tillkommer även service och underhåll som måste adderas till den sammanlagda skötseln av en hiss. Allt detta gör att risken för olyckor och skador minimeras.

Vissa hissar behöver även uppgraderas. En hiss byggd före 1998 matchar inte dagens högre krav och en sådan måste således uppdateras rent säkerhetsmässigt. Detsamma gäller även för vissa hissars om används i arbetet och där exempelvis nödtelefoner och talande våningsplan måste finnas.

Planera för ett byte i er BRF

Om ni har en hiss som är över 25 år så bör ni se över vilka alternativ som finns och gärna påbörja en budgetering för att byta ut denna. Livslängden börjar närma sig en kritisk punkt och detsamma gäller säkerheten.

Det finns ett stort värde i att uppdatera till en mer modern hiss i en fastighet - både sett till den egna komforten, men kanske framförallt sett till att minimera risken för en allvarlig olycka. I samband med ett hissbyte så kan ni även skriva ett förmånligt avtal med installatören där service och underhåll sker löpande och regelbundet. En bra kostnad att ta som BRF eller fastighetsägare.

Ergonomi - en arbetsmiljöfråga

20 jun 2019

Som anställd så är det lätt att enbart känns sig som en kugge i hjulet, någon som är fullt utbytbar och som en chef kan ersätta närhelst han känner för det. Det gäller särskilt anställda hos företag som saknar exempelvis kollektivavtal och som därför - på ett annat sätt - kan komma med förtäckta hot om uppsägning och andra åtgärder om man, så att säga, inte skärper sig.

Manegement by fear, som den gode Percy Nilegård uttryckte det. Riktigt så är det dock inte. Man är mer än bara en utbytbar kugge i ett större maskineri. Man har rättigheter och en av de stora handlar om arbetsmiljö.

Som anställd så ska man aldrig riskera att skadas, bli sjuk eller på något annat sätt - psykiskt, exempelvis - fara illa på sitt arbete. Om detta sker så har man rätt att kräva åtgärder och om chefen skulle vägra dessa så kan man ta saken vidare rent juridisk.

Ta bara en sådan detalj som ergonomi. Hur högt tror du att din chef prioriterar denna fråga om du arbetar på restaurang, som städare eller på ett kontor där du jobbar framför en dator? Inte särskilt högt, skulle vi tro. Det kan på sikt leda till att din kropp ådrar sig skador som en följd av förslitning i muskler och leder. Det är ett väldigt högt pris att betala bara för att du inte vill vara obekväm mot din chef och kräva det du har rätt till.

Faktum är att du har goda möjligheter att ta en fråga om bättre ergonomi vidare rent juridisk. Dels så kan du kontakta facket och låta dem göra en undersökning om ergonomin på er arbetsplats. Dels så kan du även påpeka för din chef om vilka fördelar som faktiskt gömmer sig i frågan. Om han skulle vara smart i detta läge så skulle han lyssna och se att exempelvis en ergonomiutbildning kan leda till ökad produktivitet och mer pengar.

En ergonomiutbildning är en bra pensionsförsäkring

En ergonomiutbildning sker på arbetsplatsen där utbildade naprapater, sjukgymnaster och/eller chiropraktorer kommer och ger information om ergonomi i stort och där man pekar på vilka detaljer som denna viktiga fråga egentligen innebär. Det är en teoretisk del av en ergonomiutbildning.

En mer praktisk sådan sker också och här utgår man från varje anställd på respektive arbetsplats och ser hur de arbetar och vilka eventuella fel och brister som finns - och i och med det också vad som kan åtgärdas och förbättras. En ergonomiutbildning är inte särskilt dyr och den tar inte lång tid. Sett till det och sett till att man genom en sådan kan komma att slippa extremt många problem - både i nuet och i framtiden - så är det en sund investering att ta.

Hur kan din chef tjäna pengar då? Som sagt, en ergonomiutbildning kommer att leda till att produktiviteten höjs och därmed också omsättningen. Den stora vinsten dock, den kan ligga i sjukdagar och sjukskrivningar. Slipper man dessa så finns det ett gigantiskt värde och här spelar en ergonomiutbildning en stor roll.

På denna sida kan du läsa mer om ergonomiutbildning: https://www.ergonomiutbildning.nu/

När du behöver en fastighetsjurist

20 jun 2019

Fastighetsägare hamnar ibland i olika rättsliga problem och tvister. Det händer det blir problem med försäljningar och köp av fastigheter. Det kan handla om att köparen till exempel hittar dolda fel på sin nya fastighet eller att hyresintäkterna inte är lika höga som utlovats eller att det visar sig att driftskostnaden blir högre än vad som angivits.

För den säljande parten kan det i stället handla om att köparen har krav efter försäljningen som denne inte anser att varit en del av affären. När tvisterna inte går att lösa behöver man rättslig hjälp.

Anilta en fastighetsjurist

När man hamnat i en tvist som rör fastigheter ska man leta upp en erfaren jurist inom fastighetsjuridik, en så kallad fastighetsjurist. Det är en advokat som har specialicerat sig på fastighetsrätt och fastighetsjuridik. Då får man hjälp med sina rättigheter och skyldigheter och hur man ska kunna lösa problemen eller den uppkomna tvisten på bästa sätt. Och vid behov går vidare till rättslig prövning. I dessa fall blir fastighetsjuristen den som sköter hela rättsprocessen och för din talan i eventuell domstol.

Fastighetsjuridik

Fastighetsjuridik är ett mycket brett område som täcker ett stort antal olika juridiska ämnen. När det gäller fastighetsjuridik kan det handla om frågor som rör handel med fastigheter, bostads- och hyresrätt, så kallad nyttjanderätt, servitut, tomt- och arrenderätt, miljörätt, entreprenadrätt byggjuridik.

Men det innehåller också frågor inom föreningsrätt och bolagsrätt eftersom det kan påverka hur fastighetsjuridiska ärenden hanteras.

Hyresfastigheter

Vid hyresförhandling och förvärv av hyresfastigheter händer det att det uppkommer problem och tvister. För köparen är det viktigt att fa korrekta uppgifter om till exempel driftskostnader och hyresintäkter. Det står skrivet i lagen att man måste ange korrekta uppgifter. Det gäller både bostadsfastigheter och företagslokaler.

När det står felaktiga siffror kan det bli en förlustaffär. Framför allt i populära områden där priset har trissats upp kraftigt vilket gör att det blir svårt att göra förtjänst på fastigheten. Därför rekommenderas det att ta hjälp av en fastighetsjurist i processen.

Hyresförhandlingar

När det gäller hyresfastigheter är hyresintäkterna avgörande för ekonomin för fastigheten. Med en skicklig jurist vid sin sida kan man förhandla fram rätt hyror för att det ska fungera. En jurist med kunskaper inom fastighetsrätt kan även reda ut hur stora driftskostnaderna förväntas bli. Samma gäller underhållsavtal och liknande. Det är ofta avgörande faktorer innan man lägger bud på en fastighet. Så det kan verkligen löna sig längden och göra att det blir en lyckad affär.

Du kan överklaga beslut om hemtjänst

14 jun 2019

I Sverige har vi haft någon form av kommunalt arrangerad hemtjänst sedan 60-talet. Den har med tiden utvecklats till att bli en av de mer uppskattade serviceinsatserna i Sverige. Hemtjänsten ses numera som en integrerad och viktig del av välfärden, som möjliggör för äldre personer att bo kvar i sina bostäder längre än de hade klarat av på egen hand. I Stockholm är det betydligt vanligare att äldre har hemtjänst i sina bostäder än att man bor på särskilt boende, det vi oftast kallar äldreboende.

Att ansöka om hemtjänst i Stockholm

Med tiden blir vi alla äldre och tappar ork och muskelstyrka. Om du känner att du börjar få svårt att orka med eller att klara vissa hushållsuppgifter, som att tvätta, städa eller laga mat, kan du ansöka om hemtjänst. Det gör du hos Stockholms stads enhet för äldreomsorg, antingen genom att ringa, skriva eller fylla i en ansökan på deras hemsida. Du får sedan träffa en biståndshandläggare, som har till uppgift att utreda din situation och göra en bedömning av om du har rätt till hemtjänst eller inte.

Du kan bli nekad hemtjänst

I Stockholm är det många som ansöker om hemtjänst, och kommunen beviljar inte alla ansökningar. Dock har alla som befinns ha behov av det rätt till hjälp i hemmet för att klara av vardagen. Om du får ett avslag och tycker att beslutet fattats på felaktiga grunder kan du överklaga beslutet. I beslutet som skickas hem till dig står det tydligt hur du ska göra för att överklaga.

Du måste inkomma med din överklagan till socialnämnden inom tre veckor efter att du mottagit beslutet. I överklagan ska du tydligt redogöra för vad du är missnöjd med i beslutet och gärna också skicka med handlingar eller andra bevis som styrker din överklagan. Socialnämnden tittar igenom din överklagan, och om de anser att du har rätt så kan de ompröva sitt beslut. Annars skickar de ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Ta hjälp av en jurist för att överklaga beslut om hemtjänst

Om förvaltningsrätten anser att socialtjänsten gjort en felaktig bedömning rivs beslutet upp och socialtjänsten måste åter ta upp ärendet från början. I annat fall bekräftar rätten beslutet. Om ditt fall anses viktigt och eventuellt kan bli prejudicerande, det vill säga användas som ett exempel på hur lagen ska tillämpas på rätt sätt, så kan du få prövningstillstånd för att ta upp ditt ärende i kammarrätten och därefter i högsta förvaltningsdomstolen. Det är dock väldigt få ärenden i Stockholm som får prövningstillstånd och hamnar i högre instans.

Det kan vara bra att ta en jurist till hjälp när du vill överklaga ett beslut om hemtjänst. En jurist kan hjälpa dig att framställa ditt ärende på ett sakligt och relevant sätt. Han eller hon kan även innan du gör en överklagan bedöma dina chanser att få rätt, och avråda dig från att lämna in en överklagan i onödan.

När företaget behöver juridisk hjälp

31 maj 2019

När företaget gått knackigt ekonomiskt under en längre tid måste man göra något åt det innan det är försent. Det kan handla om att företaget själv inte fått betalt av leverantörer och inte i sin tur kan betala sina skulder i tid. Företaget kanske sitter med ett stort lager som tickar pengar eller har för höga lokal- eller lönekostnader. Det gäller att noggrant sätta sig ner och se var man kan sänka kostnader för att rädda situationen. 

Få juridisk hjälp

Det rekommenderas att omgående rådgöra med en jurist med expertis inom affärsjuridiken för att vidta rätt åtgärder för att rädda företaget. Dessa är experter på obeståndssituationer, företagsrekonstruktioner, likvidationer och ackord.

Det är tryggt att få stöttning i all all krånglig juridik och få tips och råd hur man ska ta sig den ekonomiska knipan. Det kan röra sig om åtgärder som skuldsanering, personlig konkurs och lönegaranti. Man kan också välja att upplösa företaget 

Risk för konkurs

Konkurs för en juridisk person innebär att ett bolag har hamnat i ett ekonomiskt obestånd, vilket innebär att det inte kan betala sina skulder till leverantörer och kunder. Om detta är fallet under lång till och alla försök till sanering har misslyckats görs en konkursansökan hos en domstol. 

Då utses en konkursförvaltare som skapar och ansvarar för ett så kallat konkursbo för att få ordning på tillgångar, skulder och egendom. Därefter planeras och genomförs försäljning av företagets egendom för att få kapital för att lösa alla skulder till borgenärerna. 

Vid konkurs i ett dödsbo finns det inget krav på personligt ansvar av dödsbodelägarna. Men detta är förutsatt att det inte har tagits ut några tillgångar innan konkursboets skulder har betalats.

Gäldenär och borgenär

En gäldenär är den det företag (eller privatperson) som har ett antal obetalda skulder. Företaget (eller personen) som har en fordran, ett krav på att få betalt för en tjänst eller vara kallas för borgenär. Det är konkursförvaltaren som representerar borgenären och hanterar skulder och tillgångar som finns i konkursboet. 

Det är konkursförvaltarens uppgift att hitta bästa lösningarna för att borgenärern ska få sina pengar som den har rätt till. Borgenären behöver inte anmäla sina fordringar till tingsrätten eftersom det är konkursförvaltarens uppgifta att ta reda på detta. Men om borgenären anser att det fattas skulder går det att komma med kompletteringar. 

Är ditt företag i ekonomisk knipa och behöver en jurist inom affärsjuridik för att att rädda företaget? Här kan du läsa mer och boka in ett inledande möte: https://www.konkursen.nu.

Hur kan man översätta juridiska dokument?

27 maj 2019

Att komma till ett nytt land och påbörja ett nytt liv innebär en stor förändring. Detta oavsett vilket land det hela handlar om. För att snabbt kunna acklimatisera sig så är språket en nyckel. Många verkar peka på att språket är sekundärt och att nyanlända till Sverige ska lära sig hur vi svenskar beter oss, vilka seder vi har och hur våra traditioner ser ut. Det är nonsens. Utan språket så kan man inte komma till skott med det nya livet.

Man behöver inte vara svensk för att bo i Sverige; ingen behöver hoppa små grodorna på Midsommar och ingen behöver se Kalle Anka på Julafton - om man nu definierar svenskhet på det sättet. Däremot så är man tvungen att följa lagar och regler och där finns en tydlig skillnad mellan olika länder. Vissa saker är tillåtna i vissa länder och inte i Sverige. Där kommer lagboken att fungera som ett tydligt riktmärke.

En översättningsbyrå minimerar missförstånden

Och, för en nyanländ från exempelvis ett krig så kommer man även att ha en massa juridiska dokument som bevisar vem man är. Dessa saker måste översättas och detta för att få en enklare väg till asyl, till bostad och till sysselsättning. En översättningsbyrå kan alltid hjälpa till med detta och dessa har - som en följd av turbulensen i Mellanöstern - också fått väldigt mycket att göra.

En översättningsbyrå i Stockholm som förr kanske hade mestadels reklamkampanjer på sitt bort får numera arbeta hårt för att översätta information från myndigheter, juridiska dokument, lagar och regler och övrig samhällsinformation från svenska till vanligt förekommande språk. Det tydliga med detta är att missförstånden minimeras och att man kan komma till rätta med språkliga nyanser.

Texter tappar kraft och styrka

Många verkar tro att det går att använda exempelvis Google Translate för att - ord för ord - översätta ett viktigt dokument. Det blir sällan bra och man kommer genom detta att förlora en del av textens styrka.

En översättningsbyrå kan förmedla viktig information och återge sådan på ett korrekt sätt av den enkla anledningen att den som översätter texten i fråga också är tvåspråkig; inte sällan från exakt det land som texten i fråga handlar om.

SFI och möjligheter till arbete på en översättningsbyrå

Vi anknyter åter till det svenska språket och vikten av att snabbt lära sig detta - både i text och i tal. Att kunna svenska ökar chanserna till arbete och ger en smidigare anpassning rent socialt. Därför är SFI en viktig del av integrationen. Svenska för invandrare har visat sig bära många nycklar; att man som elev dels får lära sig svenska och dels också göra det tillsammans med andra i samma situation har burit frukt för många.

Och - här kommer ännu en poäng: det är en ganska stor chans att en översättningsbyrå kommer att behöva anställa fler personer som behärskar både svenska och något annat språk. Inte enbart som en följd av krig och elände utan som en direkt konsekvens av att hela vår värld blivit mindre och där vi alla är mer globala.

Alltmer narkotika i Sverige

24 maj 2019

Det sägs att det har finns alltmer av olika slags narkotika i Sverige numera. Och inte oväntat kommer rapporter från till exempel Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen som gjort rapporten drogutvecklingen i Sverige.

Alltfler nyttjar narkotika

Den kom fram till att både cannabis och narkotikaklassade läkemedel ökar och har så gjort sedan 2000-talet. Allt fler ungdomar, fram för allt använder cannabis, nästan var tionde svensk mellan 17 och 84 har använt cannabis och andra droger. Det som är annorlunda mot tidigare är att det är mer varierat med narkotikamissbruket. Tidigare var det koncentrerat till storstäderna, numera har det spritt sig mer ut på landsbygden och till mindre städer. Mycket tack vare tillgången till internet och att man kan få det utsänt via posten.

Vi ser också mer användning av läkemedel som har förändrats i grunden till mer narkotika i sin kemiska sammansättning. Vi ser mer av tablettmissbruk än av narkotika som man injicerar. Samtidigt ser vi lägre användning av alkoholkonsumtion bland de unga, medan den äldre generationen, som är över 65 dricker mer. 

Vad säger lagen om narkotikabrott?

Det som är kriminellt är inte att missbruka droger, men att äga droger är kriminellt. Att sälja droger är kriminellt, men att köpa är inte det, men det är ju väldigt dubbelt och motstridigt; om man missbrukar droger, måste man ju ha äga det, eller är det meningen att man ska missbrukar någon annans droger? När polisen gör razzior på fester, klubbar eller restauranger där de misstänker att det förekommer användning av droger eller försäljning av droger, brukar de som har droger på sig slänga dem ifrån sig. Det gör de eftersom själva innehavet av drogerna är kriminellt. Kan polisen inte bevisa vem som har ”ägt” drogerna kan ingen åtalas och dömas för brottet att äga droger.

Vad händer med den som döms till nakotikabrott?

Det sägs att just narkotikabrott är det vanligast brotten i Sverige. Det som är kriminellt är ju att sälja drogerna, och det är oftast dem som polisen vill komma åt. Kan de då bevisa att man har sålt narkotika, då kan man blir åtalad. De allra flesta konsekvenserna av att vara skyldig till narkotikabrott är att man får böter, är det en ung person som döms, brukar man vilja att den personen får behandling och vård mot narkotikamissbruket. Skulle det vara så att man blir misstänkt för narkotikabrott behöver man en advokat som kommer och hjälper en så att man inte döms till något brott som man kanske inte har begått. Läs mer om narkotikabrott på: narkotikabrott.nu.

← Äldre inlägg