Blogg

Sida 2

Ergonomi - en arbetsmiljöfråga

20 jun 2019

Som anställd så är det lätt att enbart känns sig som en kugge i hjulet, någon som är fullt utbytbar och som en chef kan ersätta närhelst han känner för det. Det gäller särskilt anställda hos företag som saknar exempelvis kollektivavtal och som därför - på ett annat sätt - kan komma med förtäckta hot om uppsägning och andra åtgärder om man, så att säga, inte skärper sig.

Manegement by fear, som den gode Percy Nilegård uttryckte det. Riktigt så är det dock inte. Man är mer än bara en utbytbar kugge i ett större maskineri. Man har rättigheter och en av de stora handlar om arbetsmiljö.

Som anställd så ska man aldrig riskera att skadas, bli sjuk eller på något annat sätt - psykiskt, exempelvis - fara illa på sitt arbete. Om detta sker så har man rätt att kräva åtgärder och om chefen skulle vägra dessa så kan man ta saken vidare rent juridisk.

Ta bara en sådan detalj som ergonomi. Hur högt tror du att din chef prioriterar denna fråga om du arbetar på restaurang, som städare eller på ett kontor där du jobbar framför en dator? Inte särskilt högt, skulle vi tro. Det kan på sikt leda till att din kropp ådrar sig skador som en följd av förslitning i muskler och leder. Det är ett väldigt högt pris att betala bara för att du inte vill vara obekväm mot din chef och kräva det du har rätt till.

Faktum är att du har goda möjligheter att ta en fråga om bättre ergonomi vidare rent juridisk. Dels så kan du kontakta facket och låta dem göra en undersökning om ergonomin på er arbetsplats. Dels så kan du även påpeka för din chef om vilka fördelar som faktiskt gömmer sig i frågan. Om han skulle vara smart i detta läge så skulle han lyssna och se att exempelvis en ergonomiutbildning kan leda till ökad produktivitet och mer pengar.

En ergonomiutbildning är en bra pensionsförsäkring

En ergonomiutbildning sker på arbetsplatsen där utbildade naprapater, sjukgymnaster och/eller chiropraktorer kommer och ger information om ergonomi i stort och där man pekar på vilka detaljer som denna viktiga fråga egentligen innebär. Det är en teoretisk del av en ergonomiutbildning.

En mer praktisk sådan sker också och här utgår man från varje anställd på respektive arbetsplats och ser hur de arbetar och vilka eventuella fel och brister som finns - och i och med det också vad som kan åtgärdas och förbättras. En ergonomiutbildning är inte särskilt dyr och den tar inte lång tid. Sett till det och sett till att man genom en sådan kan komma att slippa extremt många problem - både i nuet och i framtiden - så är det en sund investering att ta.

Hur kan din chef tjäna pengar då? Som sagt, en ergonomiutbildning kommer att leda till att produktiviteten höjs och därmed också omsättningen. Den stora vinsten dock, den kan ligga i sjukdagar och sjukskrivningar. Slipper man dessa så finns det ett gigantiskt värde och här spelar en ergonomiutbildning en stor roll.

På denna sida kan du läsa mer om ergonomiutbildning: https://www.ergonomiutbildning.nu/

När du behöver en fastighetsjurist

20 jun 2019

Fastighetsägare hamnar ibland i olika rättsliga problem och tvister. Det händer det blir problem med försäljningar och köp av fastigheter. Det kan handla om att köparen till exempel hittar dolda fel på sin nya fastighet eller att hyresintäkterna inte är lika höga som utlovats eller att det visar sig att driftskostnaden blir högre än vad som angivits.

För den säljande parten kan det i stället handla om att köparen har krav efter försäljningen som denne inte anser att varit en del av affären. När tvisterna inte går att lösa behöver man rättslig hjälp.

Anilta en fastighetsjurist

När man hamnat i en tvist som rör fastigheter ska man leta upp en erfaren jurist inom fastighetsjuridik, en så kallad fastighetsjurist. Det är en advokat som har specialicerat sig på fastighetsrätt och fastighetsjuridik. Då får man hjälp med sina rättigheter och skyldigheter och hur man ska kunna lösa problemen eller den uppkomna tvisten på bästa sätt. Och vid behov går vidare till rättslig prövning. I dessa fall blir fastighetsjuristen den som sköter hela rättsprocessen och för din talan i eventuell domstol.

Fastighetsjuridik

Fastighetsjuridik är ett mycket brett område som täcker ett stort antal olika juridiska ämnen. När det gäller fastighetsjuridik kan det handla om frågor som rör handel med fastigheter, bostads- och hyresrätt, så kallad nyttjanderätt, servitut, tomt- och arrenderätt, miljörätt, entreprenadrätt byggjuridik.

Men det innehåller också frågor inom föreningsrätt och bolagsrätt eftersom det kan påverka hur fastighetsjuridiska ärenden hanteras.

Hyresfastigheter

Vid hyresförhandling och förvärv av hyresfastigheter händer det att det uppkommer problem och tvister. För köparen är det viktigt att fa korrekta uppgifter om till exempel driftskostnader och hyresintäkter. Det står skrivet i lagen att man måste ange korrekta uppgifter. Det gäller både bostadsfastigheter och företagslokaler.

När det står felaktiga siffror kan det bli en förlustaffär. Framför allt i populära områden där priset har trissats upp kraftigt vilket gör att det blir svårt att göra förtjänst på fastigheten. Därför rekommenderas det att ta hjälp av en fastighetsjurist i processen.

Hyresförhandlingar

När det gäller hyresfastigheter är hyresintäkterna avgörande för ekonomin för fastigheten. Med en skicklig jurist vid sin sida kan man förhandla fram rätt hyror för att det ska fungera. En jurist med kunskaper inom fastighetsrätt kan även reda ut hur stora driftskostnaderna förväntas bli. Samma gäller underhållsavtal och liknande. Det är ofta avgörande faktorer innan man lägger bud på en fastighet. Så det kan verkligen löna sig längden och göra att det blir en lyckad affär.

Du kan överklaga beslut om hemtjänst

14 jun 2019

I Sverige har vi haft någon form av kommunalt arrangerad hemtjänst sedan 60-talet. Den har med tiden utvecklats till att bli en av de mer uppskattade serviceinsatserna i Sverige. Hemtjänsten ses numera som en integrerad och viktig del av välfärden, som möjliggör för äldre personer att bo kvar i sina bostäder längre än de hade klarat av på egen hand. I Stockholm är det betydligt vanligare att äldre har hemtjänst i sina bostäder än att man bor på särskilt boende, det vi oftast kallar äldreboende.

Att ansöka om hemtjänst i Stockholm

Med tiden blir vi alla äldre och tappar ork och muskelstyrka. Om du känner att du börjar få svårt att orka med eller att klara vissa hushållsuppgifter, som att tvätta, städa eller laga mat, kan du ansöka om hemtjänst. Det gör du hos Stockholms stads enhet för äldreomsorg, antingen genom att ringa, skriva eller fylla i en ansökan på deras hemsida. Du får sedan träffa en biståndshandläggare, som har till uppgift att utreda din situation och göra en bedömning av om du har rätt till hemtjänst eller inte.

Du kan bli nekad hemtjänst

I Stockholm är det många som ansöker om hemtjänst, och kommunen beviljar inte alla ansökningar. Dock har alla som befinns ha behov av det rätt till hjälp i hemmet för att klara av vardagen. Om du får ett avslag och tycker att beslutet fattats på felaktiga grunder kan du överklaga beslutet. I beslutet som skickas hem till dig står det tydligt hur du ska göra för att överklaga.

Du måste inkomma med din överklagan till socialnämnden inom tre veckor efter att du mottagit beslutet. I överklagan ska du tydligt redogöra för vad du är missnöjd med i beslutet och gärna också skicka med handlingar eller andra bevis som styrker din överklagan. Socialnämnden tittar igenom din överklagan, och om de anser att du har rätt så kan de ompröva sitt beslut. Annars skickar de ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Ta hjälp av en jurist för att överklaga beslut om hemtjänst

Om förvaltningsrätten anser att socialtjänsten gjort en felaktig bedömning rivs beslutet upp och socialtjänsten måste åter ta upp ärendet från början. I annat fall bekräftar rätten beslutet. Om ditt fall anses viktigt och eventuellt kan bli prejudicerande, det vill säga användas som ett exempel på hur lagen ska tillämpas på rätt sätt, så kan du få prövningstillstånd för att ta upp ditt ärende i kammarrätten och därefter i högsta förvaltningsdomstolen. Det är dock väldigt få ärenden i Stockholm som får prövningstillstånd och hamnar i högre instans.

Det kan vara bra att ta en jurist till hjälp när du vill överklaga ett beslut om hemtjänst. En jurist kan hjälpa dig att framställa ditt ärende på ett sakligt och relevant sätt. Han eller hon kan även innan du gör en överklagan bedöma dina chanser att få rätt, och avråda dig från att lämna in en överklagan i onödan.

När företaget behöver juridisk hjälp

31 maj 2019

När företaget gått knackigt ekonomiskt under en längre tid måste man göra något åt det innan det är försent. Det kan handla om att företaget själv inte fått betalt av leverantörer och inte i sin tur kan betala sina skulder i tid. Företaget kanske sitter med ett stort lager som tickar pengar eller har för höga lokal- eller lönekostnader. Det gäller att noggrant sätta sig ner och se var man kan sänka kostnader för att rädda situationen. 

Få juridisk hjälp

Det rekommenderas att omgående rådgöra med en jurist med expertis inom affärsjuridiken för att vidta rätt åtgärder för att rädda företaget. Dessa är experter på obeståndssituationer, företagsrekonstruktioner, likvidationer och ackord.

Det är tryggt att få stöttning i all all krånglig juridik och få tips och råd hur man ska ta sig den ekonomiska knipan. Det kan röra sig om åtgärder som skuldsanering, personlig konkurs och lönegaranti. Man kan också välja att upplösa företaget 

Risk för konkurs

Konkurs för en juridisk person innebär att ett bolag har hamnat i ett ekonomiskt obestånd, vilket innebär att det inte kan betala sina skulder till leverantörer och kunder. Om detta är fallet under lång till och alla försök till sanering har misslyckats görs en konkursansökan hos en domstol. 

Då utses en konkursförvaltare som skapar och ansvarar för ett så kallat konkursbo för att få ordning på tillgångar, skulder och egendom. Därefter planeras och genomförs försäljning av företagets egendom för att få kapital för att lösa alla skulder till borgenärerna. 

Vid konkurs i ett dödsbo finns det inget krav på personligt ansvar av dödsbodelägarna. Men detta är förutsatt att det inte har tagits ut några tillgångar innan konkursboets skulder har betalats.

Gäldenär och borgenär

En gäldenär är den det företag (eller privatperson) som har ett antal obetalda skulder. Företaget (eller personen) som har en fordran, ett krav på att få betalt för en tjänst eller vara kallas för borgenär. Det är konkursförvaltaren som representerar borgenären och hanterar skulder och tillgångar som finns i konkursboet. 

Det är konkursförvaltarens uppgift att hitta bästa lösningarna för att borgenärern ska få sina pengar som den har rätt till. Borgenären behöver inte anmäla sina fordringar till tingsrätten eftersom det är konkursförvaltarens uppgifta att ta reda på detta. Men om borgenären anser att det fattas skulder går det att komma med kompletteringar. 

Är ditt företag i ekonomisk knipa och behöver en jurist inom affärsjuridik för att att rädda företaget? Här kan du läsa mer och boka in ett inledande möte: https://www.konkursen.nu.

Hur kan man översätta juridiska dokument?

27 maj 2019

Att komma till ett nytt land och påbörja ett nytt liv innebär en stor förändring. Detta oavsett vilket land det hela handlar om. För att snabbt kunna acklimatisera sig så är språket en nyckel. Många verkar peka på att språket är sekundärt och att nyanlända till Sverige ska lära sig hur vi svenskar beter oss, vilka seder vi har och hur våra traditioner ser ut. Det är nonsens. Utan språket så kan man inte komma till skott med det nya livet.

Man behöver inte vara svensk för att bo i Sverige; ingen behöver hoppa små grodorna på Midsommar och ingen behöver se Kalle Anka på Julafton - om man nu definierar svenskhet på det sättet. Däremot så är man tvungen att följa lagar och regler och där finns en tydlig skillnad mellan olika länder. Vissa saker är tillåtna i vissa länder och inte i Sverige. Där kommer lagboken att fungera som ett tydligt riktmärke.

En översättningsbyrå minimerar missförstånden

Och, för en nyanländ från exempelvis ett krig så kommer man även att ha en massa juridiska dokument som bevisar vem man är. Dessa saker måste översättas och detta för att få en enklare väg till asyl, till bostad och till sysselsättning. En översättningsbyrå kan alltid hjälpa till med detta och dessa har - som en följd av turbulensen i Mellanöstern - också fått väldigt mycket att göra.

En översättningsbyrå i Stockholm som förr kanske hade mestadels reklamkampanjer på sitt bort får numera arbeta hårt för att översätta information från myndigheter, juridiska dokument, lagar och regler och övrig samhällsinformation från svenska till vanligt förekommande språk. Det tydliga med detta är att missförstånden minimeras och att man kan komma till rätta med språkliga nyanser.

Texter tappar kraft och styrka

Många verkar tro att det går att använda exempelvis Google Translate för att - ord för ord - översätta ett viktigt dokument. Det blir sällan bra och man kommer genom detta att förlora en del av textens styrka.

En översättningsbyrå kan förmedla viktig information och återge sådan på ett korrekt sätt av den enkla anledningen att den som översätter texten i fråga också är tvåspråkig; inte sällan från exakt det land som texten i fråga handlar om.

SFI och möjligheter till arbete på en översättningsbyrå

Vi anknyter åter till det svenska språket och vikten av att snabbt lära sig detta - både i text och i tal. Att kunna svenska ökar chanserna till arbete och ger en smidigare anpassning rent socialt. Därför är SFI en viktig del av integrationen. Svenska för invandrare har visat sig bära många nycklar; att man som elev dels får lära sig svenska och dels också göra det tillsammans med andra i samma situation har burit frukt för många.

Och - här kommer ännu en poäng: det är en ganska stor chans att en översättningsbyrå kommer att behöva anställa fler personer som behärskar både svenska och något annat språk. Inte enbart som en följd av krig och elände utan som en direkt konsekvens av att hela vår värld blivit mindre och där vi alla är mer globala.

Alltmer narkotika i Sverige

24 maj 2019

Det sägs att det har finns alltmer av olika slags narkotika i Sverige numera. Och inte oväntat kommer rapporter från till exempel Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen som gjort rapporten drogutvecklingen i Sverige.

Alltfler nyttjar narkotika

Den kom fram till att både cannabis och narkotikaklassade läkemedel ökar och har så gjort sedan 2000-talet. Allt fler ungdomar, fram för allt använder cannabis, nästan var tionde svensk mellan 17 och 84 har använt cannabis och andra droger. Det som är annorlunda mot tidigare är att det är mer varierat med narkotikamissbruket. Tidigare var det koncentrerat till storstäderna, numera har det spritt sig mer ut på landsbygden och till mindre städer. Mycket tack vare tillgången till internet och att man kan få det utsänt via posten.

Vi ser också mer användning av läkemedel som har förändrats i grunden till mer narkotika i sin kemiska sammansättning. Vi ser mer av tablettmissbruk än av narkotika som man injicerar. Samtidigt ser vi lägre användning av alkoholkonsumtion bland de unga, medan den äldre generationen, som är över 65 dricker mer. 

Vad säger lagen om narkotikabrott?

Det som är kriminellt är inte att missbruka droger, men att äga droger är kriminellt. Att sälja droger är kriminellt, men att köpa är inte det, men det är ju väldigt dubbelt och motstridigt; om man missbrukar droger, måste man ju ha äga det, eller är det meningen att man ska missbrukar någon annans droger? När polisen gör razzior på fester, klubbar eller restauranger där de misstänker att det förekommer användning av droger eller försäljning av droger, brukar de som har droger på sig slänga dem ifrån sig. Det gör de eftersom själva innehavet av drogerna är kriminellt. Kan polisen inte bevisa vem som har ”ägt” drogerna kan ingen åtalas och dömas för brottet att äga droger.

Vad händer med den som döms till nakotikabrott?

Det sägs att just narkotikabrott är det vanligast brotten i Sverige. Det som är kriminellt är ju att sälja drogerna, och det är oftast dem som polisen vill komma åt. Kan de då bevisa att man har sålt narkotika, då kan man blir åtalad. De allra flesta konsekvenserna av att vara skyldig till narkotikabrott är att man får böter, är det en ung person som döms, brukar man vilja att den personen får behandling och vård mot narkotikamissbruket. Skulle det vara så att man blir misstänkt för narkotikabrott behöver man en advokat som kommer och hjälper en så att man inte döms till något brott som man kanske inte har begått. Läs mer om narkotikabrott på: narkotikabrott.nu.

Ledarutveckling - juridiska kunskaper viktiga för ledare

13 apr 2019

Kurser i ledarutveckling fokuserar ofta på hur chefer kan göra för att bli bättre på själva ledarbiten av sitt chefskap. Det där lilla extra som en chef, utöver sina administrativa kvaliteter, behöver för att vinna respekt och gehör hos sin arbetsgrupp och få dem alla att jobba mot samma mål. Det handlar mycket om hur man uppträder och är som person; en bra ledare sägs behöva vara empatisk, lyhörd, självsäker och inneha en naturlig pondus och förmåga att övertyga andra.

Vissa människor besitter dessa egenskaper naturligt, medan andra får jobba hårt för att åtminstone frammana några av dem i sitt chefskap. Det behöver väl knappt nämnas att långt ifrån alla chefer är naturliga ledare. På samma sätt finns många människor som kanske besitter många ledaregenskaper men som valt andra vägar i livet än att vara chefer.

Rätt kunskaper skapar rätt beslut

Men en annan sida av ett gott ledarskap är kunskap. Kunskap om organisationen och om de många juridiska aspekterna av ledarskap, som arbetsrätt, företagsrätt och de lagar och regler osm är specifika för den bransch man jobbar inom. Utan gedigna juridiska kunskaper blir det svårt att vara en bra ledare. Grunden för att analysera och sätta upp mål är nämligen att ha alla kort på bordet, det vill säga alla givna förutsättning och alla de regler och lagar som gäller. Med rätt kunskaper kan man som ledare få det självförtroende som behövs för att fatta stora och ingripande beslut som påverkar många människor.

Rätt kunskaper skapar respekt

En chef som har dålig koll på juridiken kan få svårt att vinna respekt. För många ”det där måste jag kolla upp” eller ”det där är lite snårigt” leder i längden till att arbetsgruppen tappar respekt för ens kunskap och i förlängningen också ens kvaliteter som chef. Vill man bli lyssnad på och vinna gehör för sina idéer måste man höja sig något över sina medmänniskor, det går inte att komma ifrån.

Ledarutveckling ska satsa på både personlighets- och kunskapsutveckling

Därför är det viktigt att kurser i ledarutveckling inte bara fokuserar på de personliga egenskaper som är viktiga för ett gott ledarskap utan även betonar vikten av att skaffa sig ny kunskap, något som är ett ständigt pågående projekt. En bra chef ser till att skaffa sig en gedigen grundkunskap om sin organisation, sina medarbetare och sin bransch, sått han känner att han kan ta sina beslut på goda grunder. Det är ett ansvarstagande som i längden vinner honom respekt hos sina medarbetare och hos företaget.

En företagsrekonstruktion bör utföras av en erfaren advokat

19 mar 2019

Företagsrekonstruktioner är ett relativt nytt område inom svensk rätt. Sedan 1996 har företag som kommit på obestånd haft möjlighet att ansöka om företagsrekonstruktion i tingsrätten. En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs som i bästa fall kan rädda ett krisande företag.

Med ett beslut i tingsrätten om företagsrekonstruktion skyddas företaget från konkurs och skyddas dessutom mot att gamla avtal, till exempel hyresavtal, sägs upp på grund av betalningsdröjsmål. Dessutom utgår en lönegaranti för företagets anställda, där Länsstyrelsen går in och betalar de anställdas löner under rekonstruktionen så att verksamheten kan fortsätta. Sammantaget ger dessa förmåner ett företag det andrum som behövs för att tillsammans med rekonstruktören se över sin verksamhet och få ordning på ekonomin.

En företagsrekonstruktion bör starta så tidigt som möjligt

Ett företag som hamnar på obestånd bör så snart som möjligt kontakta en advokat med inriktning på obeståndsrätt och företagsrekonstruktion. Ju tidigare ett företag tar itu med sina problem och försöker få till stånd en rekonstruktion, desto bättre chans har man att genomföra en lyckad rekonstruktion.

Man börjar i regel med ett inledande möte där man går igenom företagets verksamhet och ekonomi, och där advokaten gör en bedömning av möjligheterna till en lyckad rekonstruktion. Eventuellt tar också advokaten redan här kontakt med borgenärerna och undersöker hur dessa ställer sig till ett ackord, en procentuell nedskrivning av skulderna.

Tingsrätten beslutar om rekonstruktion

När advokaten gjort en analys och bedömer att det finns möjligheter till en rekonstruktion, sammanställs en ansökan som skickas in till tingsrätten. Tingsrätten ska besluta om rekonstruktion senast två veckor efter att ansökan kommit in, men ofta går det snabbar än så. Om tingsrätten bedömer att ansökan är rimlig så beviljas en företagsrekonstruktion och advokaten utses till rekonstruktör. Vid en rekonstruktion är det mycket viktigt att den advokat man utser till rekonstruktör har stora kunskaper inom företagsrätt, obeståndsrätt och dessutom erfarenhet av konkurser och företagsrekonstruktioner. Naturligtvis bör han också vara en god förhandlare.

Konkursskyddet och lönegarantin gör att företaget kan fortsätta bedriva sin verksamhet, men det är viktigt att veta att alla beslut rörande företag måste gå via rekonstruktören under tiden som rekonstruktionen pågår. Framför allt gäller det ekonomiska beslut. Inga skulder får betalas, inga lån får tas och så vidare.

Ackord – en nedskrivning av skulderna

För att företaget ska bli av med sina skulder föreslår rekonstruktören ett ackord, en nedskrivning av skulderna, som borgenärerna får ta ställning till. Denna nedskrivning bör vara på en nivå som både företaget och borgenärerna kan tycka är rimligt. Denna typ av ackord kallas underhandsackord, eller frivilligt ackord.

Om borgenärerna inte accepterar ackordet kan rekonstruktören i stället försöka få igenom ett tvångsackord, även kallat offentligt ackord. Ett tvångsackord är ett ackord som genomtvingas genom domstolsbeslut, och det kräver att en majoritet av borgenärerna ställer sig bakom det.

Rekonstruktionen avslutas

Om ett ackord kan genomföras blir företaget av med sina skulder och verksamheten kan ses över så att företaget kan börja visa upp vinst igen. En företagsrekonstruktion pågår i tre månader i taget, men kan förlängas upp till ett år. När syftet med rekonstruktionen är uppnått ska tingsrätten besluta att den ska upphöra, och företaget står på egna ben igen, förhoppningsvis med en insikt om vad man ska göra för att inte hamna på obestånd igen.

Sitter du med ansvar i en företagsstyrelse?

18 mar 2019

Visste du att om du går in i ett företag och sitter med i företagets styrelse, är du även ekonomiskt ansvarig för företaget? Det är inte riktigt alla som känner till de skyldigheter som man har som medlem i en styrelse i ett företag. Många är lite blåögda och tänker endast på fördelarna med att kunna sitta med i en företagsstyrelse, och det är det, så länge som det går bra för företaget. Som företagets styrelsemedlem, bör man alltid jobba hårt för att företaget går framåt och är frmagångsrikt. Framgången kommer ju inte av sig självt. Framgången kommer ur hårt arbete för alla inblandade parter.

Nackdelar med medlemskap i styrelsen

Det som blir svårt, om det inte går så bra för företaget, vars styrelse du är med i, är om det inte går så bra för företaget. Skulle företaget få ekonomiska problem och inte ha pengar nog för att betala sina skatter eller skulder, då är det VD och ägare och styrelsemedlemmar som blir betalningsskyldiga. Har man då varit delaktig i de beslut som företaget har fattat, blir man även ansvarig att hosta upp pengar som företaget är skyldigt. Leverantörer som företaget har obetalda skulder till, vill ha betalt opch struntar i vem som betalar. Som styrelsemedlem går du kanske själv sälja huset, fastigheten, och dina ägodelar för att betala av skulder som företaget har. Och dem får du ju inte tillbaka. De är borta för alltid.

Räddningen är att en jurist får företrädaransvar

Då kan räddningen bli, att en jurist går in och tar ett företrädaransvar för företaget och att styrelsemedlemmarna på så sätt slipper ta det ansvaret och behöver inte gå från hus och hem för att betala ett företags obetalda skulder. Det är ju inte meningen att just VD, ägare eller styrelsemedlemmarna måste betala med sina privata egendomar bara för att de har varit villiga att arbeta för företaget. Händer det företaget något som kanske är oförutsett, kan det ruinera människor och familjer att vara delaktig i ett företag.

Jurist som blir företrädare får befogenheter 

När en jurist stiger in och tar ett företrädaransvar, får juristen samtidigt stora befogenheter att rumstera om i företaget för att rädda ekonomin. Och det är ju inte mer än rätt att det blir så, om juristen går in och räddar människor i företaget från att gå i personlig konkurs. En sådan jurist måste ju se till att det finns ett liv även efter att skulderna är betalda. Här kan du läsa mer om företrädaransvar på: https://www.företrädaransvar.se.

Att få hjälp med skyddat boende

3 mar 2019

Alla som utsatts för våld i hemmet har enligt svensk lag rätt till skyddat boende. Ett skyddat boende är ett sätt att komma undan den som misshandlar och få lugn och ro att se över sin situation och bygga upp sitt liv igen. Misshandel i hemmet är inget litet problem i Sverige; varje år anmäls ungefär 30 000 fall av misshandel där förövaren är en person som offret lever med. Det handlar i en förkrossande andel av fallen om kvinnor; antalet män som anmäler misshandel i hemmet är oftast mindre än hundra per år, vilket säger en del om fördelningen.

Skyddat boende för kvinnor över 18 år

Vi kan därför anta att vi har att göra med en kvinna, och att hon blivit utsatt för misshandel av sin man och bestämt sig för att fly. Det hon då kan göra är att kontakta socialtjänsten i sin kommun för att få hjälp med att hitta ett skyddat boende. Socialtjänsten har ansvaret för att ser till att de kvinnor som behöver skydd får någonstans att ta vägen.

För kvinnor över 18 år blir lösningen vanligtvis ett skyddat boende för kvinnor med medföljande barn, där man får tillgång till en egen mindre lägenhet med kök, oftast i anslutning till gemensamma utrymmen bemannade med personal. Utöver den vanliga personalen, som är utbildad för att ta hand om kvinnor och barn i kris, finns oftast läkare, psykologer och jurister kopplade till boendet, som kan hjälpa med stöd och information.

Motstridiga känslor

En kvinna som söker skyddat boende befinner sig i ett sårbart och utsatt läge, en kris, och det är vanligt med funderingar och tvivel kring vad man har gjort och vad man ska göra härnäst. Samtidigt som det finns rädsla och avsky gentemot den som slagit en, rör det sig fortfarande om en person som man har hyst varma känslor till, och det kanske man fortfarande gör. Det är inte ovanligt att en kvinna som sökt skyddat boende får dåligt samvete och funderar på att gå tillbaka till den som misshandlat henne.

Som personal på ett skyddat boende gäller det att både via respekt för dessa känslor och samtidigt försöka stötta kvinnan i att lämna förhållandet. Statistiskt sett finns det inget som tyder på att en man som slår sin hustru eller sambo kommer att upphöra med det; tvärtemot tenderar misshandeln att bli värre med tiden. Det gäller att få kvinnan att förstå att det innebär en fara för hennes liv att gå tillbaka till en man som misshandlar henne.

Juridisk hjälp till kvinnor i skyddat boende

Här kan även en jurist hjälpa till. Ett skyddat boende har ofta kontakt med jurister varav många arbetar ideellt för att ge juridisk rådgivning till kvinnor i nöd som sökt skyddat boende. Det kan handla om hjälp med att upprätta en anmälan om misshandel, frågor kring umgängesrätt, eventuellt byte av skyddat boende och mycket annat. En jurist kan erbjuda handfast stöd och hjälp med stöd i lagen, något som kan vara välkommet för en kvinna vars tillvaro har rasat ihop.

Vad räknas som en våldtäkt?

18 jan 2019

En av anledningarna till att många våldtäkter aldrig anmäls är att offren inte inser att de blivit våldtagna. Anledningen till detta är att man tror att det endast är den rena penetrationen som räknas. Så är inte fallet. det som tidigare klassades som kvinnofridsbrott räknas numera som våldtäkt och om du tvingats till oralsex, till att vidröra någons kön eller har blivit exempelvis penetrerad med ett föremål så har du också - även i lagens ögon - blivit våldtagen.

Detta även sett till hur du mått vid det aktuella tillfället. Det spelar ingen roll om du varit för berusad, om du haft droger i kroppen, varit oförmögen att röra dig på grund av en sjukdom eller om du haft en psykisk störning vid det inträffade - har någon förgripit sig på dig och din kropp så räknas det som en våldtäkt.

Från lagens sida så gör man även skillnad på våldtäkt och en grov sådan. Några viktiga detaljer att veta gällande den grova våldtäkten och vad som tas i beaktande vid en sådan är bland annat om hur många gärningsmän som varit inblandade, hur mycket hot- och våld som använts samt om övergreppet i fråga varit extra rått. Straffskalan för en grov våldtäkt sträcker sig mellan fyra och tio år. Läs mer om vad lagen säger här.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

Många offer tror att en våldtäkt och en anmälan av en sådan måste ske direkt efteråt. så är inte fallet. Man har dock lite större chans att säkra bevisning om så sker. Kan man säkra DNA-spår - sperma, hår, hud - och dokumentera skador på kroppen så har man en klar fördel. Men, även en våldtäkt som anmäls långt efteråt behandlas på stort allvar och man har en god chans till upprättelse även där.

Avgörande är att man anlitar ett målsägarbiträde som offer och att denna person är erfaren samt har god kunskap i hur processen ser ut vid våldtäktsmål. Som offer får man hjälp vid polisförhör, man får ett stöd genom hela förundersökningen och man får ovärderlig hjälp vid själva rättegången. Dessutom så får man det känslomässiga stöd man behöver genom denna traumatiska tid.

Det målsägarbiträde man anlitat kan även se till att man slipper förnedras genom ovidkommande frågor såsom vilken klädsel man bar vid övergreppet och exempelvis om man varit berusad (och i själva verket varit aktiv och givit samtycke) - frågor som många offer upplever som extra kränkande.

Utöver det juridiska ombudet - som fullt ut bekostas av staten - så har man som våldtäktsoffer även rätt till terapi för att kunna bearbeta det inträffade övergreppet på ett så bra sätt som möjligt. Även terapin är bekostad av staten.

Vem ersätter skadan efter din flyttstädning?

3 jan 2019

Fler och fler personer ser ett värde i att använda sitt rut-avdrag och få en generös skatterabatt för hushållsnära tjänster. Det är på det stora hela bra; att tjänsterna efterfrågas skapar fler företag och därmed också fler arbetstillfällen. Dessutom är det också troligt - här spekulerar vi lite - att många av de som kanske väljer hemstädning i Stockholm med sitt rut-avdrag skulle valt hemstädning ändå; men utan att betala någon skatt överhuvudtaget.

De flesta städtjänster och hushållsnära tjänster är bra och vissa är lite mer välbehövliga än andra. Här kan vi nämna hemstädning och flyttstädning som två exempel. Hemstädning av den enkla anledningen att den köper tid. Familjer - i synnerhet i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö - har problem med att få ihop vardagen. Hemstädning kan ge en extra lucka som köper dessa mer kvalitetstid att lägga på andra saker. Då det gäller flyttstädning så förstår nog alla som någon gång flyttat varför den tjänsten är nödvändig: en flyttstädning är extremt påfrestande.

Den tar tid att genomföra, det är ofta tungt sett till att både höga och låga saker och områden ska städas och det som även spelar in och har en stor roll handlar om att man just flyttat och därmed är urlakad rent fysiskt efter att ha burit ett helt bohag och att man har sina tankar på annat håll i form av den nya bostaden. Därför så tar många hjälp och använder rut-avdraget. Det rekommenderas, men vad händer om någonting går sönder?

Du måste välja rätt städfirma i Stockholm

Vid en flyttstädning skulle vi säga att du löper få risker för att någonting skulle gå sönder. Visst, det finns en risk med gamla fönster och det finns risker med att rengöra avlopp - men företag inom städning är väl bekanta med dessa problem och hanterar dem också varsamt. Anlitar du en städfirma i Stockholm för din flyttstädning så kan du också vara säker på att den uppgiften sköts med bravur.

Undvik kombinationen flyttfirma-flyttstädning

Värre är en kombination där man anlitar samma flyttfirma även för sin flyttstädning såväl som för flytten. Där har många råkat ut för problem. I och med att en flytt idag även den går att dra av med rut-avdraget så har många företag sett en vinst i att erbjuda en kombinerad flytt och städning. Det blir sällan bra.

En flyttfirma kan inte genomföra en korrekt flyttstädning och en städfirma kan inte genomföra en perfekt flytt enligt exempelvis Bohag 2010 och där man har full ansvarsförsäkring. Skulle du anlita en städfirma i Stockholm både för flytt och flyttstädning så kommer flytten - packande, bärande, transport, stuvning i bilen och uppackning - att ske på ett mer lekmannamässigt sätt än om du valt en renodlad flyttfirma.

Det motsatta är exakt lika troligt - att en flyttfirma inte städar på det sätt som en flyttstädning kräver och att du därmed drabbas av ekonomiska krav från köparen av din gamla bostad. Om du ändå vill kombinera tjänsterna så ska du se till att det finns både garantier och ansvarsförsäkringar som täcker eventuella skador.

Här kan du läsa om hur en seriös firma arbetar med flyttstädning.

Är en halkbana nödvändig vid körkortsutbildningen?

27 dec 2018

Konflikter mellan privatpersoner och försäkringsbolag är inte ovanliga och tyvärr så handlar det i många fall om Davids kamp mot Goliat. Många privatpersoner är för dåligt försäkrade och dessutom helt omedvetna om detta. Det är först då olyckan är framme som man inser vad man betalat för och vad som inte ingått. Den här texten ska därför handla om hur du ska tänka rent presumtivt och därigenom få en bättre chans att slippa kostsamma - och långdragna - tvister med ditt försäkringsbolag. Det första, och egentligen bästa, steget är att verkligen se över vad som omfattas i dina olika försäkringar.

Ring gärna upp och ställ frågor. Du kan med fördel spela in samtalet - men säg till att du gör så innan - och få svart på vitt om vad som du har rätt till om olyckan händer och du exempelvis skadas i samband med en trafikolycka, om du har inbrott eller om du hamnar i en tvist av mer personlig karaktär - exempelvis en vårdnadstvist - och behöver använda ditt rättsskydd för att finansiera den tvisten. Kolla upp och var noggrann!

Be gärna en juridisk kunnig person - eller en jurist - granska dina försäkringar och komma med synpunkter om det finns några svagheter. Det kan spara dig både pengar och energi.

Boka in en extra halkbana i Stockholm

Del två i vårt presumtiva handlingsschema handlar om att lära dig att undvika situationerna som ställer till det. Lås dörren, se till att skaffa larm, granska svaga punkter på ditt hus - garaget och fönstren är två exempel - och se till att försvåra för en tjuv på alla tänkbara sätt. Säkerhetsdörrar kostar pengar, men de fyller definitivt sitt syfte.

En annan fråga gäller din bilkörning och hur du undviker att hamna i bekymmer i trafiken. Alla är världens säkraste chaufför om man frågar - men trots det sker olyckor. Svaret om skuldfrågan är därför nästan alltid att det är den andres fel - eller att det är väderleken som är boven i dramat. Det är det sällan.

I de flesta fall så handlar det om att man A) överskattar sin egna förmåga B) underskattar väglag och rådande trafik. Det skulle vara lätt att peka på att endast yngre killar stämmer in på detta och där man nämner den bristande impulskontrollen som en bidragande faktor. Det stämmer - men lika sant är att äldre personer även de ofta är inblandade i olyckor. Speciellt vid halka. En yngre person har ofta bättre förutsättningar att parera halkolyckor, detta som en följd av att den obligatoriska halkbanan ligger färskt i minne. Många vill göra gällande att denna halkbana är onödig - speciellt i städer där snö och halka inte förekommer i samma utsträckning som i Norrland.

Vi skulle emellertid säga att en halkbana i Stockholm blir mer nödvändig än i en mindre stad i norra Sverige. Det är bara att se hur många olyckor som sker i samband med den första snön i Stockholm. Vi skulle därför säga följande: även om du har körkort så kan det vara läge att boka in en ny halkbana. Det kostar någon tusenlapp, men du får mycket för pengarna. Framförallt genom att dina kunskaper fräschas upp och där du exakt vet hur du ska parerar en vinterväg eller en korsning i centrala Stockholm.

En halkbana och den djupgående kunskap man får genom en sådan ska inte underskattas. Mycket tyder på att denna lösning skulle minska antalet olyckor radikalt och att konflikter mellan privatpersoner och försäkringsbolag även de skulle minska kraftigt.

Säkrare finansmarknad med LEI-kod

10 dec 2018

Om man handlar med aktier, fonder, värdepapper eller med exempelvis obligationer och har ett företag som omsätter över tre miljoner kronor så kommer man att snabbt att bli varse att det är omöjligt att fortsätta med detta. Du vet förmodligen redan om detta då kravet infördes i början av året - men som innebär att dina transaktioner och affärsuppgörelser ska verifieras av en LEI-kod.

En LEI-kod är en serie siffror - tjugo stycken, alfanumeriska - som är unika och som endast kan användas av ett och samma företag. Det här gäller vid både europeisk och global handel och ur ett rent juridisk perspektiv så kommer det att innebära att vi också kommer att se färre uppmärksammade fall inom finanssektorn.

Tack vare LEI-kod så kan man nämligen på ett tydligare sätt spåra, undersöka och kontrollera handeln; företag kan - konkret - inte gömma sig bakom luddiga lagar, dotterbolag och så vidare: en LEI-kod blir ett unikt fingeravtryck som exempelvis Finansinspektionen kan använda sig av. Det är väldigt bra då man genom systemet kan komma till bukt med problem som tidigare kunnat innebära att vissa företag skaffat sig monopol inom vissa områden.

LEI gör att handeln med finansiella instrument och med aktier, värdepapper, derivat, obligationer och fonder blir mer öppen, mer transparent och enklare att skaffa sig översyn över - en relativt enkel och genialisk lösning på ett stort problem.

Handlar det inte om övervakning?

Den personliga integriteten då; kränks inte den av ytterligare ett system där olika myndigheter i olika länder får ytterligare ett verktyg att kontrollera medborgarnas förehavanden? Nej, man måste skilja på päron och äpplen. Det här är inte alls jämförbart med offentliga kameror på torg, på större gator eller med FRA och andra heta potatisar som det talats om i vårt samhälle.

LEI är inte skapat för att din handel med aktier ska upphöra, regleras eller för att du ska drabbas av någon typ av skattehöjning. Faktum är att du inte alls kommer att behöva bry dig om begreppet LEI som privatperson. Ditt ISK-konto sköter du precis som vanligt. De som man vill “komma åt” är företag och juridiska personer som har denna typ av handel som profession och som har en hög omsättning.

Har du exempelvis en enskild firma som handlar med aktier och som inte omsätter mer än tre miljoner kronor så kommer du heller inte att behöva någon LEI-kod. Det är inte ett system som berör gemene man.

Så registrerar ditt företag LEI-kod

En LEI-kod och registrering för att använda sådan kan göras via sin bank. Det går också att göra online och via speciella sidor och auktoriserade webbtjänster kan registrera sig. Tiden brukar normalt ligga på 1-2 arbetsdagar och kostnaden varierar beroende på vilken väg du väljer. Runt 120 USD är en rimlig siffra att förhålla sig till. En LEI-kod ska registreras och förnyas årligen - även det bär en kostnad som dock är lägre än vad en helt ny registrering kostar.

Ytterligare information kan du finna här: https://www.leikod.nu

Skadad i idrottshallen?

9 dec 2018

Idrott och sport är starkt förknippad med god hälsa och i många fall så är det också en del av vardagen. Fler och fler behöver motionera som en följd av att vi numera har med stillasittande arbeten och inte längre rör på oss i den omfattning vi borde. Att ha ett gymkort är därför ett måste; och likaså - kanske ännu bättre - om man kan vara allsidig och träna exempelvis tennis, badminton eller spela innebandy tillsammans med kompisarna. All motion är av godo - både rent fysisk för vår hälsa och för det rent sociala då vi träffar nya- och gamla bekantskaper.

Men, med idrott finns också en uppenbar risk för skada. Här ska vi säga att du är försäkrad genom ditt medlemskap på exempelvis ett gym. Detsamma gäller om du bokar en tid på en kommunal anläggning och spelar exempelvis innebandy. Skadar du dig så kommer du alltså inte att behöva ta några kostnader.

Men, om skadan skett som en följd av att gymägaren/kommunen misskött sin anläggning då? Om du brutit benet som en följd av ett undermåligt sportgolv och vill statuera ett exempel - hur kan du gå vidare rent rättsligt?

Du kan gå vidare med en stämning

Det finns möjligheter att stämma både kommunen och en gymägare för en skada som man anser vara orsakad av misskötsel. Det kan dock handla om en lång process - med höga summor inblandade - och där bör man definitivt låta en jurist sköta alla förhandlingar. I många fall så kan det räcka med att kontakta exempelvis gymmets eget försäkringsbolag - eller gymägaren - för att sluta en överenskommelse; det brukar inte sluka samma tid och lika stora resurser.

Naturligtvis ska man söka upprättelse om man skadas som en följd av att någon misskött sina åtagande. Ett sportgolv som inte håller måttet kan innebära en halkolycka - som i sin tur leder till att ett korsband går av. Det är svårt att bevisa och det kan krävas en hel del undersökning och jobb innan man får rätt.

Bra sportgolv - en bristvara i Sverige

Gällande just sportgolv och kvaliteten på dessa så kan man säga att här behövs mycket arbete. Många idrottshallar i Sverige har äldre golv som legat orörda i decennier. I kombination med ett flitigt användande så håller de inte måttet; de sviktar inte, de är hala, de gör ont att falla på dem och de samlar på sig en massa damm som i sin tur leder sitt ännu större risk för halkolyckor. Där krävs det bättring.

Visst, det bär en kostnad att byta golv - men ställer man den mot hur många olyckor som kan förhindras så är det en investering. Att idrotta innebär att man exponeras för risken att göra sig illa - men den risken ska inte göras onödigt stor. Byt ut gamla sportgolv mot nya, moderna modeller och många olyckor kommer att förhindras.

På sajten http://www.sportgolv.biz hittar du en leverantör av sportgolv.

← Äldre inlägg