Blogg

Sida 4

Vad gör en bodelningsman?

8 feb 2018

I alla stora händelser där man på något sätt måste bestämma vem som ska få vad innebär en bodelning, som det heter på juridikspråk. Det kan vara allt från hur man delar ”ett bo” efter någon som har gått bort, men det kan även innebära hur man ska dela på det gemensamma ”bo” som man som gift eller sambo har haft. Är någon part missnöjd med hur sakerna har fördelats, kan den parten stämma de andra. Man kan kalla in en advokat som försöker medla mellan dem som inte kommer överens om hur man ska göra. Kan man ändå inte komma överens, går tvisten till tingsrätten.

Vad händer vid en boutredning?

Är man inte överens om hur man ska göra efter en avliden släkting kan man be en boutredningsman lösa tvisten. Den advokaten företräder då själva dödsboet, som det heter. Den personen ansvarar då för att eventuella skulder som kan finnas efter en avliden person. Först måste skulderna betalas, innan man kan dela på ägodelarna. Finns det inte pengar till att betala av skulderna i dödsboet, ansöker juristen om konkurs. En boutredningsman utses av en tingsrätt, och det är inte möjligt att arvingarna kan bestämma vem som får det jobbet. En del missförstår en boutredningsmans uppgift, och tror att hen ska företräda dem, men så är det inte. En boutredningsman företräder endast dödsboet.

Vad gör en bodelningsman?

Om två som varit gifta eller sambor och inte kommer överens om hur de ska dela det gemensamma boet, kan man ansöka om en bodelning hos tingsrätten, som utser en bodelningsförättare. Hen har då som uppgift att göra en bodelning. Först träffas de båda parterna som inte kommer överens och bodelningsförrättaren utreder först vad som finns att delar på. Sedan upprättar hen en ett förslag på bodelning. Efter att båda parter fått. Det, har de 4 veckor på sig att komma in med en överklagan om det inte är nöjda med resultatet innan det vinner laga kraft, som det heter. Det vill säga tills det är ett formellt beslut. Fortsätt läsa mer om bodelning på denna sajt.

Båda blir betalningsskyldiga

Båda parter blir betalningsskyldiga till bodelningsförrättaren om det inte är så att den ena av parterna har försvårat bodelningen på något sätt. Det som hen beslutar är det som gäller, om inte den ena väljer att överklaga beslutet. Då går det till tingsrätten och det blir en rättegång.

Blir det en rättegång, innebär det att den ena parten stämmer den andra. Man får då hjälp av en advokat som man själv måste anlita – och betala. Förlorar man i rättegången blir man betalningsskyldig till både den egna advokaten, motpartens advokat och för rättegångskostnaderna. Så att stämma någon i en rättegång innebär alltid en ekonomisk risk, Det vet advokaten som du anlitar (om du anlitar någon) och kan råda dig antingen att fortsätta eller att inte gå vidare. Man måste egentligen inte anlita en advokat. Man kan välja att företräda sig själv också, men det är inte att rekommendera då det är en advokats arbete att kunna juridiken och ge råda dig, som sin klient, till vad du bör göra.

par är osams i soffa

Vet mer om vårdnadstvister

5 sep 2017

När nyligen separerade föräldrar inte kan komma överens kan det gå så långt att konflikten får avgöras i domstol. Det kallas då för vårdnadstvist och är ett vanligt mål runtom i Sverige och världen. Då tas bland annat frågor om barnets umgängesrätt upp. En lösning för hur barnet ska bo och umgås med sina föräldrar kommer att behöva slås fast.

Vad är egentligen umgängesrätt?

Umgängesrätt är just det – en rätt. Detta i likhet med att gå i skolan utan avgifter, få sjuk- och tandvård och få en omvårdnad och trygghet. Umgängesrätt är något som alla barn i Sverige har och innebär att han eller hon ska få umgås med båda sina föräldrar i den mån det är möjligt.

Hur det ser ut i praktiken skiljer sig åt. Vissa föräldrar låter barnet bo hos sig varannan vecka, det vill säga växelvist boende. Om en förälder har flyttat långt borta, kan umgängesrätten till exempel tillämpas genom att barnet får umgås med den utflyttade föräldern på långhelger och lov.

Vad händer egentligen i en vårdnadstvist?

Ingen vårdnadstvist är egentligen den andra lik, men händelseförloppet ser i grunden ungefär likadant ut.

 • Separation ligger till grund. I den stora majoriteten av vårdnadstvister är det en separation som ligger till grund för tvisten. En vårdnadstvist är dock inte det första alternativet när nyligen separerade föräldrar inte kan komma överens. Först och främst är det fråga om samarbetssamtal. När inte något annat fungerar kan en rättslig process dock bli aktuell.
 • Rättsligt ombud. När det går så långt att en process i tingsrätten blir aktuell, är det bra att leta efter ett ombud som tar tillvara på dina intressen. Rätten ser alltid till barnens bästa och att rättigheter som umgängesrätt och trygghet tillgodoses på bästa möjliga vis.
 • I rättssalen. Det är i den stad som barnet har sin hemvist, eller i den stad närmast där en tingsrätt finns, som förhandlingarna hålls. Hur länge förhandlingarna pågår är svårt att säga på rak arm då det är en rad faktorer som spelar in. Läs mer under nästa rubrik.

Faktorer som gör att tvisten kan dra ut på tiden

Tingsrättens beläggningsgrad är ett exempel på något som är avgörande för hur lång tid det kommer att ta. En tingsrätt som redan handhar ett antal fall som närmar sig deras fulla kapacitet kommer kanske inte att kunna behandla ditt fall lika snabbt.

En annan faktor som spelar in är överklagan. Om den andra parten väljer att överklaga kan fallet ta längre tid. Det kan också finnas svårigheter att avgöra vissa delar av fallet, till exempel till följd av brist på bevismaterial. Ofta tar en vårdnadstvist minst ett halvår, men tar inte helt sällan upp till 2 år att lösa. Det finns fall där det tagit betydligt längre tid än två år att få tvisten avgjord.

Klicka här för att läsa mer och få en kostnadsfri rådgivning!

Vad krävs för att bli advokat?

29 aug 2017

Vägen till att bli yrkesverksam advokat är ganska lång och det ställs höga krav i förhållande till de flesta andra yrken. Det krävs en lång utbildning, att man skaffar sig erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete och att man överlag har en personlig lämplighet för jobbet. Att jobba som advokat är dock inte bara hårt arbete. Det är ofta välbetalt och omväxlande, samtidigt som man själv har stora möjligheter att välja vilket område man vill arbeta inom.

Skyddad titel

Advokat är en titel som är skyddad av lagen. Det är endast den som har beviljats inträde i Advokatsamfundet, som ledamot, som har rätt att kalla sig för advokat. För att bli intagen här krävs det bland annat att du har genomgått ungefär fem års juridisk utbildning och att du har tagit en juristexamen vid ett universitet. Därutöver krävs det också att du har anskaffat dig praktiskt erfarenhet av juridiskt arbete och att du anses vara lämplig för yrket som person. Du bör även vara redbar och ha en ordnad ekonomi.

Utbildning

Utbildningen är, som tidigare nämnt, ungefär fem år och kan göras vid flera universitet i landet. Du kan till exempel gå juristprogrammet (270 hp) vid universitet i Stockholm, eller samma program i Linköping exempelvis. Det finns även kortare kurser i till exempel affärsjuridik, men det som krävs är att du har en juristexamen från ett universitet, oavsett om det är i Stockholm, Linköping eller i någon annan stad.

Advokatexamen

Ytterligare ett krav för att bli antagen som ledamot i Advokatsamfundet är att du ska ha avklarat en advokatexamen. Det här infördes 2004 och innebär en kortare utbildning med tre kurstillfällen, där varje kurstillfälle är två och en halv dag lång. Utbildningen avslutas sedan med en muntlig examination. Sedan 2016 behöver man också göra en skriftlig examination för att ta examen. Den skriftliga examinationen handlar om konstitutionell rätt. De redan höga kraven på att få kalla sig advokat har alltså blivit högre nyligen.

Om Advokatsamfundet

Som nämnt ovan är ett inträde som ledamot i Advokatsamfundet något man måste beviljas om man vill kunna kalla sig advokat. Advokatsamfundet har sitt hus på Laboratoriegatan i Stockholm och är, tvärtemot en ganska vanlig missuppfattning, ingen statlig myndighet. Dock regleras delar av samfundets verksamhet ändå i lag, eftersom det är av betydelse för en fungerande rättsstat. Vidare är det regeringen i Stockholm som fastställer samfundets stadgar. Kort sagt kan man säga att sammanslutningen är privat, men att samfundet blivit tilldelat ett antal myndighetsuppgifter.

En varierad arbetsmarknad väntar för den som vill bli jurist

29 aug 2017

Det finns många som drömmer att bli försvarsadvokater eller åklagare. Att arbeta som advokat eller åklagare är dock bara två av de alla områden som finns för jurister att välja mellan. Den som har gått juristprogrammet har mycket att välja på när det kommer till inriktningar på jobbet. Därutöver möter de dessutom en ganska tacksam arbetsmarknad, med fler arbetstillfällen än vad det finns kompetenta arbetstagare som kan ta de jobb som erbjuds. I framtiden ser det dock lite annorlunda ut.

Vanliga yrkestitlar

Inom juridiken finns flera olika yrkestitlar. Några av de mest kända, och som är vanligast att arbeta med, är:

 • Advokat. Den som arbetar som försvarsadvokat har i uppgift att se till att den som är misstänkt för brott får sina intressen tillvaratagna på. Den som är misstänkt för brott ska alltid behandlas objektivt, och att ha en advokat är en del i detta. Många förknippar en advokat med att stå och muntligt försvara sin klient i rättegångar, men faktum är att en stor del av arbetsuppgifterna sker utanför rättssalen. Till exempel är det vanligt att en advokat arbetar med att upprätta testamenten och hjälper bolag med avtalsskrivning och rådgivning.
 • Åklagare. När någon är misstänkt för brott är det åklagaren som inleder en förundersökning (om brottet är komplext och tillräckligt grovt d.v.s.). Det är även en åklagare som, i ett inledande skede, beslutar huruvida den som är misstänkt för brott ska häktas eller inte.
 • Domare. De flesta är bekanta med vad en domare gör – de dömer mål i domstolar. Vanligt är att de arbetar i allmänna domstolar, där det i huvudsak handlar om brotts- eller tvistemål, men många arbetar också i förvaltningsdomstol med fokus på bland skatter, försäkringar eller sociala frågor.
 • Bolagsjurist. Många storföretag anlitar juridisk hjälp på regelbunden basis. Den som arbetar som bolagsjurist kan bland annat syssla med frågor om avtal, villkor och tolkning av lagar som berör företagets verksamhet. Många bolagsjurister har också som uppgift att representera företaget om en tvist i domstol skulle ske.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för jurister har växt och breddats en hel del de senaste åren, framförallt inom privat sektor. Idag råder balans på arbetsmarknaden, ett läge som förväntas hålla i sig fram tills 2021. När det gäller nyexaminerade jurister finns en viss osäkerhet i prognosen. Den förutsätter att marknaden fortsätter att växa, men om den inte gör det, kan det istället bli hård konkurrens om jobben i framtiden. Statistiska Centralbyrån spår att andelen juristutbildade i svensk arbetskraft kommer att öka med 40 procent fram till år 2035.

Om du vill läsa mer om advokaters arbete så kan du läsa om försvarsadvokater här: www.misstänktförbrott.nu

 

Hur såg vårdbidraget ut innan det avskaffades?

4 aug 2017

I januari 2016 beslutades det om att vårdnadsbidraget skulle avskaffas efter en proposition från regeringen. Bidraget skulle, som namnet antyder, hjälpa till med vårdnad. Närmare bestämt var det avsett för föräldrar som behövde stanna hemma längre med sina barn på grund av platsbrist i respektive kommuns förskoleverksamhet.

Villkor

Bidrag för vårdnad kunde ges tidigast efter att 250 dagars föräldrapenning tagits ut. Detta oavsett om penningen har tagits på grund- eller sjukpenningnivå. Vidare gällde att barnet är folkbokfört i kommunen, samt att det inte finns möjlighet till förskoleplats på hel- eller deltid.

För föräldern var det viktigt att inte motta vissa andra typer av försörjningsstöd. Bland annat fick ett bidrag för vårdnad inte lämnas till en förälder som tog emot arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjukersättning eller allmän ålderspension. Därtill var det ytterligare ett antal stöd som föräldern inte fick motta för att vara berättigad till ett vårdnadsbidrag.

När det fanns flera vårdnadshavare

När det fanns flera vårdnadshavare, till exempel i fråga om gemensam vårdnad, var regelverket förmånligt utformat. Även om endast en av vårdnadshavarna var folkbokförda på kommunen kunde båda parter dela på stödet. I fall av gemensam vårdnad var det alltså inte större problem för föräldrarna att dela på vårdnadsbidraget. Dock ifrågasatte vissa att ena föräldern, som inte var folkbokförd i samma kommun som barnet, kunde ta del av lika stor del som den förälder som ofta hade en större roll i barnets vårdnad och uppfostran.

Hur var bidragets omfattning?

Hur mycket som betalades ut för vårdnad grundade sig i hur mycket barnet kunde vara på förskolan. Ett helt vårdnadsbidrag, alltså 3 000 kronor, betalades ut till föräldrar vars barn helt saknade plats i förskola. Om barnet hade en deltidsplats i förskolan betalades hälften, 1 500, av de 3 000 kronorna ut. En maxgräns på 25 timmar fanns för detta.

Vårdnadsbidraget var skattefritt och inte pensionsgrundande. Vid rätten till försörjningsstöd räknades det som inkomst.

Skyldig att anmäla förändrad situation

Om situationen förändrades, var mottagaren av bidraget skyldig att anmäla det till kommunen som betalat ut bidraget. Detta utan oskäligt dröjsmål. Förändrade förhållanden kan till exempel vara att barnet nu har fått plats på en förskola, eller att barnet tidigare hade deltid men nu kan vistas heltid på förskolan. Om vårdnadsbidraget har betalats ut under förhållanden där föräldern borde ha insett att det var felaktigt, kunde kommunen återkräva det som inte skulle betalats ut egentligen.

Vilka kommuner införde vårdnadsbidraget?

Av samtliga 290 kommuner i Sverige var det mindre än hälften, endast 115, som hade vårdnadsbidraget. Exempel på kommuner som införde bidraget:

 • Ekerö
 • Värnamo
 • Sävsjö
 • Motala
 • Habo
 • Örebro
 • Stockholm
 • Borås

Lös en vårdnadstvist på ett civiliserat sätt

5 jul 2017

Att man som förälder skiljer sig innebär alltid en prövning för barnen och det är också dessa som man måste ha i åtanke under hela processen. Det är därför som väldigt många vårdnadstvister är helt onödiga och inte borde äga rum; i många fall av dessa handlar det nämligen om rena hämndbegär mot den andra parten, att man är förblindad av svartsjuka-, ilska-, eller andra känslor och därför försöker straffa genom att använda sin barn som slagträ.

Exempel på detta; har en förälder träffat en ny partner och beslutar sig för att skiljas på grund av detta så är detta något som kan anses som moraliskt förkastligt – men det är i sig knappast ett skäl till att den andre föräldern ska lämna in en stämning där en ansökan om ensam vårdnad ansöks.

Det är också dessa ansökningar om ensam vårdnad som leder till de mest infekterade vårdnadstvisterna och som vi sa ovan – de absolut onödigaste. Som förälder måste man – vid en skilsmässa – alltid se till sina barns bästa och i sådana fall som vi berörde ovan så är detta knappast ensam vårdnad, eller hur?

Dessutom ska man veta att man i Sverige alltid ser gemensam vårdnad som det bästa sett ur ett barns synvinkel och det ska till något extremt för att detta ska ändras till en ensam sådan.

Ibland är ensam vårdnad den enda lösningen

Till dessa fall kan vi räkna, misshandel av barnen eller den andre föräldern, missbruksproblematik, allvarlig psykisk sjukdom, pedofili, incest eller att man visar upp grava samarbetssvårigheter gentemot den andra föräldern. I sådana lägen så är ensam vårdnad naturligtvis det bästa alternativet då den andre föräldern visat sig vara direkt olämpligt och således inte bör ha vårdnaden av sina barn.

Hur löser man då en vårdnadstvist utan att den går till domstol?

Jo, Sverige har här utformat ett system där varje kommun är skyldiga att erbjuda föräldrarna samarbetssamtal – något som innebär att de tillsammans med sina ombud samt en professionell person från Socialstyrelsen får sätta sig ned och försöka lösa sina förehavanden och den uppkomna konflikten.

Dessa samarbetssamtal brukar i många fall hjälpa och vara lösningen. Ibland krävs det nämligen inte mer än några civiliserade samtal för att inse vad det är man som förälder bråkar om vid en vårdnadstvist – nämligen sina gemensamma barn.

Ser man det som förälder ur den synvinkeln och har man nått den insikten; ja – då brukar man ofta också inse att gemensam vårdnad är den bästa lösningen. Man drar då således tillbaka sin stämning och sin ansökan om ensam vårdnad. Samarbetssamtal är således något som ofta är en absolut nödvändighet.

Vad händer vid en vårdnadstvist?

16 jun 2017

Då man talar om en vårdnadstvist i generella termer så handlar det om att föräldrarna av någon anledning inte kommer överens om vilken som ska ha vårdnaden om barnen. Att ha vårdnaden om sina barn innebär att man fattar de viktiga besluten såsom skolgång, vart barnet ska bo och vilket umgänge till den andra parten som ska vara möjlig – viktiga frågor som alltså i några fall leder till att en vårdnadstvist uppstår. En vårdnadstvist är i många fall en långdragen historia och många frågar om vem som vinner i de flesta fallen – det vill säga om mamman eller pappan får vårdnaden. Sanningen är här att säga att det inte finns någon vinnare i en vårdnadstvist, åtminstone inte om man pratar om vinnare som man brukar göra. I en vårdnadstvist finns det nämligen – generellt – bara förlorare och då tänker vi här framförallt på de som allting handlar om; barnen.

Att ge sig in i en vårdnadstvist med sin förre partner sliter oerhört mycket på de inblandande barnen och ger dem i många fall själsliga ärr som följer dem genom hela livet. Det är därför som varje kommun i Sverige är tvingade att erbjuda de berörda parterna en lösning i form av samarbetssamtal som kan hjälpa dem att komma överens.

Vid ett sådant får parterna i lugn och ro – vid några tillfällen och tillsammans med sina juridiska ombud – diskutera fram en lösning och detta behöver alltså inte vara något som drabbar barnen i fråga så hårt som om en vårdnadstvist leder till domstol. För det är nämligen nästa steg och det är också dit som man inte vill komma – vid sådana fall blir nämligen pressen extra hård på barnen och det här är något som verkligen bör undvikas så långt det bara är möjligt.

Ibland måste en vårdnadstvist ske

Vi ska här lägga in en liten reservation gällande en vårdnadstvist också – ovan skrev vi ordet generellt angående att det bara finns förlorare i en vårdnadstvist och det är alltså vettigt att här klargöra att vissa typer måste ske och är oundvikliga. Här talar vi alltså om saker som sexuella övergrepp, incest, pedofili, missbruk av alkohol- eller narkotika och annat som visar att den ena föräldern är direkt olämplig att ha hand om vårdnaden om sina barn. Vid sådana tillfällen är det naturligtvis så att en vårdnadstvist måste genomföras och detta så snabbt som möjligt – en sådan förälder ska helt enkelt inte vistas nära sina barn förrän rehabilitering skett och så enkelt är det med det.

Vid de andra tillfällena så ska man dock vara medveten om att de flesta typer av en vårdnadstvist går att lösa via dessa samarbetssamtal och att det definitivt inte måste gå så långt som till domstol. Det räcker i många fall med att de berörda parterna kan prata igenom sina förehavanden som de vuxna människor de ändå är och kanske minnas varför de en gång skaffade barn tillsammans. För det är det som allting handlar om – barnens bästa måste komma först vid en vårdnadstvist.

Gifta har gemensam vårdnad

6 jun 2017

Om man som ett gift par skaffar sig ett barn så kommer vårdnaden om detta barn att vara gemensamt – något som alltså sker automatiskt och utan att man som förälder behöver skicka in några ansökningar till någon särskild instans. Det som skiljer sig åt mellan gifta par och de par som – av någon anledning – valt att inte gifta sig är att barn som föds i ett samboförhållande kommer att se sin modern som ensam vårdnadstagare.

Den här detaljen är något som många inte känner till – man tar för givet att det gemensamma barnet också är något som man ha gemensam vårdnad om; man tror alltås inte att modern per automatik har ensam vårdnad. Det är dock en väldigt enkel sak att korrigera och det enda man som förälder behöver göra är att fylla i en blankett som man skickar till Socialnämnden för att sedan – efter någon vecka – kommer att få ett svar om att den gemensamma vårdnaden nu är i bruk.

Man ska också veta att gemensam vårdnad är att föredra framför ensam vårdand och detta av naturliga skäl – det är naturligtvis väldigt mycket bättre om båda föräldrarna har ansvar för att ge barnet en trygg, säker och bra uppväxt – både sett till det rent ekonomiska och till kärleken.

Men – vad händer om kärleken mellan föräldrarna når vägs ände och de beslutar sig för att skilja sig? Hur ser vårdnaden ut då – kommer modern att få ensam vårdnad eller fortsätter allt som förut?

Gemensam- eller ensam vårdnad vid skilsmässa?

Ja, här kan man säga att gemensam vårdnad kommer att fortsätta och bara ändras ifall någon av föräldrarna bestämmer sig för att söka om en ensam sådan. Vid de senare exemplen så hamnar föräldrarna i en vårdnadstvist och detta är något man till varje pris ska försöka undvika.

En liten brasklapp här dock: i vissa fall måste en vårdnadstvist och ensam vårdnad äga rum och tilldelas. Om exempelvis en av föräldrarna är kriminell, pedofil, har missbruskproblem eller lider av grav psykisk sjukdom så är den heller inte lämpad att ta hand om barnen. Den typen av vårdnadstvister är således absolut nödvändiga och viktiga; barnen ska alltid sättas i första rummet vid en skilsmässa.

Att barnen alltid sätts i första rummet är också grunden då man talar om en vårdnadstvist och därför slutar väldigt många sådana med att en gemensam vårdnad blir utfallet. Man anser nämligen att barnen – generellt sätt – mår bäst av en sund kontakt och relation med båda sina föräldrar och de allra flesta vårdnadstvister går heller inte så långt som till tingsrätten. De flesta går att lösa innan och detta genom att föräldrarna deltar i ett så kallat samarbetssamtal – något som varje kommun erbjuder, och enligt lag är tvungna att göra.

En gemensam vårdnad behöver heller inte innebära att barnen bor exakt lika lång tid hos varje förälder – man kan dela upp det helt efter det schema som man tycker fungerar. Kanske en helg hos pappan och resten av tiden hemma hos mamman; men där pappan fortfarande har kontakt och kan avlägga besök. Allt går egentligen att lösa om viljan finns. Ensam vårdnad är således inte det alternativ som är vanligast vid en skilsmässa.

 

Rätten till offentlig försvarare

26 maj 2017

I Sverige har man rätt till hjälp av advokat om man är misstänkt för något brott. I motsats till vad många kan tro, finns det dock inte någon full rätt att få ersättning från allmänna medel för de som kostnader som uppstår. Det är inte alla brott som ger rätt till en offentlig försvarare. Det som gäller är att brottet ska ha minst ett halvårs fängelse som straff. Någon som är häktad eller anhållen skall också få hjälp av en offentlig försvarare på begäran.

Oftast advokater

I de allra flesta fall är det advokater som utses till offentliga försvarare. Det här gäller dock inte i alla fall. Om den misstänkte till exempel önskar få hjälp av en särskild person, som har behörighet att vara offentlig försvarare, är det den personen som ska kallas in. Detta förutsatt att det inte föreligger särskilda skäl som talar emot det.

Advokater kan anmäla sig till domstolen att de ställer upp som offentliga försvarare. Oftast får de uppdragen i turordning ifall den som sitter anhållen inte har några särskilda förslag på en person. Om en åtalad, misstänkt eller anhållen tappar tilliten till sin offentliga försvarare, kan denne göra en ansökan om att få någon som ersätter den förra.

Vad kostar en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare lägger ner tid, arbete och ofta utlägg under en process, där allt normalt sett bekostas av allmänna medel. Om advokaten är verksam långt ifrån domstolen, är det dock inte alls säkert att ersättning betalas ut för de pendlingskostnader som uppstår. Det är inte bara färdmedel som behöver betalas, utan även den tid det tar att ta sig till rätten. För att den offentliga försvararen ska få betalt för detta krävs särskilda skäl.

Hur stor ersättning som advokaten ska tilldelas har bland annat sin grund utifrån en timkostnadsnorm som regeringen bestämmer. Det kan dock hända att timersättningen avviker något från normen om det föreligger särskilda omständigheter. Om advokaten genomfört uppdraget med särskild skicklighet eller omsorg, kan timersättningen höjas något. Vad gäller kostnaderna för den misstänkte, får den offentliga försvararen inte motta några pengar från honom eller henne. Undantag är kostnader relaterat till tidsspillan och utlägg som advokaten inte får ersättning för genom staten.

Kostnader för den misstänkte

Den som döms skyldig för ett brott skall, som princip, ersätta staten för de kostnader som lagts ut för bland annat en offentlig försvarare. Det här gäller dock inte alla kostnader, då den åtalade som regel inte är skyldig att betala mer än vad som skulle betalats i rättshjälpsavgift (enligt rättshjälpslagen). Hur mycket som ska betalas avgörs alltså av den tilltalades resurser. På grund av detta är det vanligt att allmänna medel betalar offentliga försvararen helt och hållet i alla fall.

Läs mer på www.offentligförsvarare.se.

Tre olika typer av jurister

29 mar 2017

Jurist är ett väldigt brett yrke. Till exempel kan en jurist arbeta som brottmålsadvokat, med skilsmässor eller som forskare inom juridik. Gemensamt för dem alla är att det krävs en utbildning på fyra och ett halvt år för att få en juristexamen. Vill man därefter dessutom jobba som åklagare, advokat, domare eller kronofogde krävs det en viss tid av notarietjänstgöring för att få göra det.

Om du funderar på att bli jurist, men ännu inte vet vilket område du vill specialisera dig inom, kan den här texten hjälpa dig på vägen. Följer gör några vanliga områden jurister arbetar med.

Brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat är i princip vad det låter som – en advokat som jobbar med brott. När ett brott har begåtts inleds en förundersökning. När utredningen och förundersökningen är klar sätts alltihop till ett protokoll, kallat förundersökningsprotokollet. Här får den misstänkte och försvarsadvokaten en kopia så att de kan granska protokollet. Har allt gått rätt till? Är det något som fattas? Det här är exempel på frågor som en brottmålsadvokat kan ställa och hitta svar på.

På advokatbyråer som sysslar med brottmål bör advokaterna vara specialister inom området. En brottmålsadvokat granskar bland annat förundersökningar och letar efter nya, alternativa, former av bevis. Läs gärna mer på denna sida: www.brottmålsadvokat.biz.

Företagsjurist

En företagsjurist jobbar på ett företag, och det är dennes uppgift att se till att företaget följer gällande lagar och regler. När lagar ändras, kan ett företag behöva anpassa sin verksamhet till de genomförda förändringarna. Här är det en företagsjurists uppgift att se till att allt går rätt till och enligt lag.

Ofta sitter en företagsjurist med när avtal signeras och hjälper även företaget om en tvist skulle uppstå. Det kan till exempel vara fråga om skadestånd, patent, arbetsrätt eller leveranser.

Forskare inom juridik

Att forska inom juridik skiljer sig en del från arbetet som till exempel en företagsjurist eller en brottmålsadvokat gör. Främst analyserar de hur lagar används och hur de kan förändras. En forskare inom juridik är vanligtvis, i likhet med många jurister, ofta specialiserade inom ett särskilt område. Till exempel kan det vara civilrätt, företagsrätt eller familjerätt.

Vill du jobba som jurist?

Att jobba som jurist är en dröm för många. Kanske har man ett särskilt område, till exempel miljörätt, som man brinner för. Oavsett anledning, krävs det att man genomgår en utbildning för att bli jurist. En juristutbildning är fyra och ett halvt år och kan gås på en rad olika universitet i landet. Juristutbildningen ska gås oavsett om det är företagsjurist, brottmålsadvokat eller någon annan typ av jurist du vill bli. För att sedan få arbeta som domare, åklagare, advokat eller kronofogde krävs det en viss tid av notarietjänstgöring.

Dock ska det tilläggas att jurist inte är någon skyddad titel, och det finns andra vägar att gå för att få anställning som jurist hos ett privat företag. Som nämnt ovan krävs det dock en juristexamen för att få göra notarietjänstgöring, och genomförd notarietjänstgöring för att få arbeta som domare, åklagare, advokat eller kronofogde.

Ensam vårdnad för barnens skull

19 jan 2017

Man får ofta höra i samband med en skilsmässa att man ska undvika en vårdnadstvist. Detta av omtanke för sina barn; att utsätta dem för ett långdraget bråk där missförstånd kan göras – barn uppfattar saker fel, de kan tro att konflikten handlar om det motsatta – att ingen av föräldrarna vill ha vårdnaden – och där en skilsmässa i sig är jobbig nog. Det ska vara skäl nog för att även fortsatt låta gemensam vårdnad råda efter en skilsmässa. Vi håller med!

Gemensam vårdnad är nästan alltid att föredra; kan man som förälder komma överens om sådan även efter det att man beslutat sig för att skiljas så är det den bästa lösningen. Där har man helt rätt; ensam vårdnad ska inte vara något självändamål och en ansökan om just ensam vårdnad – på felaktiga grunder – är att utsätta sina barn för onödiga prövningar som riskerar att ge dem känslomässiga ärr att bära genom hela livet. Men: därmed inte sagt att ensam vårdnad alltid och per se är ett sämre alternativ. Naturligtvis inte.

Låt oss räkna upp några tunga skäl till varför ensam vårdnad är det bästa alternativet:

 • Den andra föräldern är kriminell.
 • Den andra föräldern är en missbrukare
 • Den andra föräldern lider av sådan grav psykisk sjukdom att barnen riskerar att fara illa
 • Den andra föräldern uppvisar klara samarbetsproblem exempelvis vid hämtning, vid lämning och i andra sammanhang. Här kan vi även peka på en risk att barnen riskerar att föras till ett annan land av den andre föräldern.
 • Incest, pedofili, våldsamheter och andra detaljer är naturligtvis också starka skäl till varför ensam vårdnad ska tilldömas den som lämnat in stämningsansökan.

Kort sagt: är den andre föräldern – som i exemplen ovan – olämplig som vårdnadshavare så ska ensam vårdnad var det enda alternativet. Här finns det dock gråzoner och det kan vara svårt att bevisa detta vid Tingsrätten. Hur ska du som exempelvis mamma kunna bevisa att pappan hela tiden försvårar genom att inte hämta barnen på överenskomna tider, hur ska du kunna bevisa att han är våldsam i hemmet eller att han ställer till med någonting annat som är olämpligt för honom som vårdnadshavare att göra?

Det är svårt och den bästa vägen är att anlita en juridiskt ombud som är inriktat på vårdnadstvister i synnerhet och på frågor inom familjerätt i allmänhet. Även med ett juridiskt ombud så kan det vara svårt – men du ger dig den bästa chansen till ensam vårdnad om dina barn genom att välja rätt ombud.

Var beredd på att det hela tar tid dock. Som vi sa; man utgår – även från statens sida – att gemensam vårdnad är den bästa lösningen och i detta så måste man också se båda delar av myntet. Även den andre föräldern har – och ska ha! – rätt att säga sin mening och föra fram sin version.

Varför du ska överväga säkerhetsdörrar

27 dec 2016

Kraven på att säkra sitt eget hem har blivit betydligt högre i Sverige. Vi talar här naturligtvis inte om att man ska bygga murar runt sin villa eller att man måste börja använda sig av portvakter till olika fastigheter. Nej; riktigt så långt behöver vi inte gå. Men; faktum är att Sverige i allmänhet och de större städerna i synnerhet – Stockholm, Malmö och Göteborg – har sett en explosionartad ökning av inbrott under senare år.

Nummer ett: det här beror till mångt och mycket på att polisen inte längre har de resurser som krävs för att lösa brotten i fråga. En inbrottstjuv riskerar, helt enkelt, mindre idag än vad han gjorde för några år sedan. Den cyniskt lagde skulle här säga att inbrottstjuven i fråga inte riskerade någonting... Risken att åka fast är minimala och det visar sig i statistiken.

Nummer två: vi vanliga medborgare bjuder in tjuven. Vi är i många fall lite väl naiva och godtrogna. Att lämna ett fönster öppet, att inte låsa efter sig – även om man är hemma – och att gå kortare ärenden utan att stänga dörren är samtliga exempel på hur vi bjuder intill inbrott. Det första – polisen resurser – är inte en fråga för oss; den ligger på regeringen och Riksdagens bord.

Den andra frågan dock: den rör oss definitivt och vi tänkte här gå igenom några fakta om en av de bästa åtgärderna man kan åta som privatperson – nämligen att byta till säkerhetsdörrar. Dagens säkerhetsdörrar har extremt många uppsidor och utvecklingen har gått framåt rejält. De är i stort sett omöjliga att dyrka upp tacka vare sina förstärkta lås och avancerade lösningar för exempelvis brevinkast; de går inte – tack vare stålkonstruktionen – att forcera och en tjuv göra sig således inget besvär då han står vid en trappuppgång i Stockholm där säkerhetsdörrar ersatt de gamla dörrarna av trä.

Vi anser att säkerhetsdörrar är en uppenbar investering och inte minst för Bostadsrättsföreningar. Vi kan säga att just din BRF i Stockholm gjort denna investering; ni har köpt in säkerhetsdörrar och vi tänkte visa vad ni – utöver tryggheten – ni får på köpet:

 • En bättre chans att evakuera. Säkerhetsdörrar stänger ute eld och rök betydligt längre än vad vanliga dörrar gör; upp till en halvtimme för vissa modeller. Den halvtimmen kan vara skillnaden mellan liv och död.
 • En lugnare miljö. Säkerhetsdörrar stänger ute ljud på ett väldigt bra sätt. Ett skrikigt trapphus blir lugnt så fort man stänger dörren efter sig. Lukt tas också bort.
 • Värdefullare bostäder. En säkerhetsdörr är eftertraktat hos spekulanter och den kan leda – tillsammans med annat – till ett högre slutpris vi försäljning.
 • Attraktivare miljö. Dagens säkerhetsdörrar går att utforma helt efter kundens önskemål och det gäller både färg, panel och övriga lösningar såsom handtagens utseende. Din BRF i Stockholm kan således anpassa era dörrar efter hur ert trapphus ser ut.

Dörrakuten är ett av de företag som tillhandahåller säkerhetsdörrar i Stockholm.

 

Rätt advokat viktigt vid misshandel

20 dec 2016

I en perfekt värld så skulle våld  inte förekomma och alla skulle kunna sitta ned i lugn och ro och där samtalet löser samtliga eventuella konflikter. Om detta kan vi säga följande: världen är inte perfekt och alla kan på ett eller annat sätt hamna i en sådan situation att ord ersätts av knytnävar och där en misshandel sker. Kort sagt; du kan hamna i slagsmål på krogen, du kan krocka med bilen och lösa den efterföljande konflikten kring skuldfrågan genom att slå ner den andre trafikanten eller också så kanske du vid en fotbollsmatch hamnar i slagsmål med motståndarsupportrar.

Förkastligt? Utan tvekan – du skulle förmodligen själv velat ha din misshandel ogjord och helst av allt befunnit dig någon annanstans; på en annan nattklubb, i en annan korsning eller på en annan sida av läktaren. Förståeligt? Till viss del. Alla har vi olika temperament och en del människor kokar över snabbare än andra, har en kortare stubin och sämre förmåga att kontrollera sig själva.

Vi lägger inga värderingar i detta och vi ska istället se till att alla har rätt at få hjälp vid exempelvis en misshandel. Står du anklagad för en misshandel så har du också rätt att välja advokat och om detta så kan vi säga följande: välj din advokat med omsorg och se till att denne har vana av olika typer av misshandelsmål. Tyvärr är det så att det straff du kommer att få till mångt och mycket avgörs av vilken advokat du valt.

Välj en erfaren advokat

Att jämföra här. Du står anklagad för en misshandel där du slagit ner en annan person och är beredd att ta ditt straff för detta – du skäms och du räknar med att få böter då denna misshandel inte alls var speciellt allvarlig. Det du gör här är att låta Tingsrätten tilldela dig en advokat och då allting summeras så finner du till din förvåning att straffet för din misshandel blir en månads fängelse.

Vi vrider på detta exempel och säger att du anlitat en erfaren advokat på egen hand  - märk väl; samma typ av misshandel, samma situation och samma rättegång – och där utfallet blir dagsböter istället för fängelse. Allt beroende på att din advokat på ett bättre, mer engagerat sätt, fört din talan.

Vi önskar att just detta exempel vore överdrivet och gripet ur luften – men sanningen är den att ju bättre advokat du anlitar, desto större chans har du att få en lindrig dom vid en misshandel.

LVU-omhändertaganden har ökat kraftigt

8 sep 2016

Antalet omhändertaganden av barn enligt LVU har ökat kraftigt på senare år. Dessutom visar undersökningar att många av de omhändertagna barnen riskerar att bli missgynnade i resten av livet.

Statistiken från Socialstyrelsen visar att antalet omhändertaganden av barn ökade med hela 54 procent mellan år 2004 och 2013.

Varför har det utvecklats på det här viset? Analyser visar att det kan bero på flera olika orsaker, både på barnens eget beteende och på en olämplig hemmiljö. Handlar det om äldre barn är orsaken oftast barnens eget beteende, medan de mindre barnen ofta tas om hand i enlighet med LVU på grund av en dålig och farlig hemmiljö.

En alarmerande rapport

Av de 18 400 barn som hade omhändertagits 2011 hade cirka 4900 fått vård enligt LVU, medan den stora merparten vårdades med stöd av Socialtjänstlagen.

I en alarmerande rapport från Socialstyrelsen syns en bild om hur det går för omhändertagna barn senare i livet. Bland annat har man följt upp barnens hälsa och utbildning i undersökningen och tendensen är tydlig: de omhändertagna barnen får problem senare i livet.

 • På punkt efter punkt missgynnas de placerade barnen. Bland annat använder placerade barn psykofarmaka i mycket högre utsträckning än andra barn, säger en representant för Socialstyrelsen i en kommentar.

LVU är en tvångslag och ses som ett sista utväg, både vägen med vård via Socialtjänsten genom socialtjänstlagen och fortsatt liv med familjen ses oftast som bättre lösningar.

Tydlig och påtaglig risk krävs

För att man ska kunna tillämpa LVU krävs en tydlig och påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas. Några exempel på fall där lagen tillämpas är fysisk eller psykisk misshandel, drogmissbruk eller kriminellt beteende hos barnet.

Eftersom LVU-omhändertaganden alltid sker mot både barnens och familjens vilja så är det för rättssäkerhetens skull mycket viktigt att de drabbade kan få hjälp  av en kompetent och erfaren LVU-advokat .

 

Stor risk för felaktigheter

Eftersom alla beslut enligt LVU nästa uteslutande grundar sig på en utredning av socialtjänsten så finns det en uppenbar risk för felaktigheter. Det finns utredningar som visar att det finns stora brister i utredningarna och det finns fall där barn placerats i familjehem utan att det finns några rättssäkra beslut bakom placeringen. Ännu ett skäl att anlita en LVU-advokat, det här är svåra frågor som måste belysas från alla håll och familjer och barn måste skyddas från felaktiga beslut. Utredningar har även visat på stora brister på de HVB-hem där barnen placeras. Det finns gott om fall där barnen har råkat illa ut på hemmen.

Att anlita en LVU-advokat betyder ingen kostnad. När ett LVU-fall går till rättegång så utses ett offentligt ombud – antingen för föräldrarna eller för barnen. Ombudet bekostas helt och hållet av det allmänna.

Juridisk hjälp när du skriver testamente

26 aug 2016

Om du själv vill styra vem som ska ha rätt att ärva efter dig kan du skriva ett eget testamente, alltså ett juridiskt dokument. Du som väljer att skriva ett testamente kan då på egen hand bestämma vem eller vilka som ska ärva och vad den eller de ska få i arv.

En så kallad bröstarvinge, alltså barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har alltid rätt att få ut sin del av arvet efter dig. Det går inte att skriva bort i ett testamente.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara skriftligt och bevittnas av två personer. Det är klokt att anlita juridisk hjälp så ditt testamente säkert är giltigt efter din död.

Arvsrätten betonar släktband

Rätten att ärva regleras av svenska lag i den så kallade arvsrätten. Enligt lagarna så är det bara självklart att gifta makar ärver varandras pengar och ägodelar. Det är alltså stor skillnad på att vara gift eller sambo i det här fallet.

Även om en person som dör vill skriva hela sitt arv på sin sambo så går inte det om personen i fråga har barn (eller andra bröstarvingar i livet).

Barn har alltså alltid rätt att få ut ett arv efter sina föräldrar.

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen visar helt enkelt vad den avlidne lämnar efter sig för tillgångar och skulder. Det är en förteckning som sen ligger till grund för vad som eventuellt kan ärvas vidare av andra familjemedlemmar. En bouppteckning ska vara klar tre månader efter den dödes bortgång.

Vad är bodelning?

När bouppteckningen är klar, ja då kan man se vad den avlidnes tillgångar och skulder är. Då står det klart vad som finns att dela upp bland eventuellt olika arvingar. Det är just den här uppdelningen av tillgångar som kallas bouppdelning. När uppdelningen är klar vet arvingarna vad de kan få ut i sitt arv.

Juridisk hjälp för att undvika konflikt

Trots att släktband kan vara nära och starka blir det lätt bråk om arvet. Därför är det viktigt att eventuella testamenten är korrekt skrivna. Det är klokt att ta hjälp av en utomstående jurist som vägleda i frågan om vem som har rätt till vad i arvsrätten och i ett eventuellt testamente.

Om det finns oklarheter och det inte går att komma överens i familjen eller i släkten kan någon av parterna inleda en juridisk process kring arvet.

Läs mer om arvsrätt: www.arvsrätt.nu.

← Äldre inlägg